SFS 2014:485 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

140485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank

2 ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 10 och 11 §§, av följande

lydelse.

6 kap.

10 §

Riksbanken får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt

9 § första och andra styckena ska lämnas till Riksbanken i stället ska lämnas
till Statistiska centralbyrån. Innan Riksbanken meddelar sådana föreskrifter
ska banken samråda med Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån.

11 §

Riksbanken får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt

9 § tredje stycket ska lämnas till Riksbanken i stället ska lämnas till Statis-
tiska centralbyrån.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2014:485

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.