SFS 2014:661 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

140661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

3

Riksbanken ska utan hinder av vad som föreskrivs i 31 kap. 1 § första

stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) underrätta Polismyndig-
heten eller åklagarmyndighet om det i verksamhet som avses i dessa bestäm-
melser framkommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har be-
gåtts.

Om det finns särskilda skäl får Riksbanken avstå från underrättelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2009:440.

SFS 2014:661

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.