SFS 2015:1024 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

151024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank ska införas en ny paragraf, 6 kap. 8 a §, av följande lydelse.

6 kap.

8 a §

Riksbanken ska lämna de uppgifter om genomförda likviditetsstöd-

jande åtgärder till regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och
stödmyndigheten enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till
kreditinstitut som respektive myndighet behöver för sin verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

SFS 2015:1024

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.