SFS 1975:1015

751015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r;l^

Lag

SFS 1975:1015

om ändring i lagen (1934: 437) för Sveriges riksbank;

utkom från t rycket

utfärdad den 4 december 1975.

Enligt riksdagens besluti föreskrives att 1 och 14—16 §§ lagen (1934;

437) för Sveriges riksbank skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1975/76: 20, förs. 1975/76: 5, FiU 11, rskr 50.

1785

t-

.

• )

¬

background image

SFS 1975: 1015

1

Sveriges riksbank är enligt 9 kap. 12 § regeringsformen myndig­

het under riksdagen. Riksbanken står under riksdagens garanti.

14

Riksbanken må köpa och sälja utländska valutor.

15 §'^ Riksbanken må upptaga utländsk kredit ävensom bevilja ut­

ländsk centralbank och Internationella valutafonden kredit. Efter riks­
dagens bestämmande må kredit också beviljas annan internationell fi­
nansorganisation vari svenska staten är medlem.

Därjämte må riksbanken hos utländsk bankinrättning insätta pen­

ningar. Riksbanken må mottaga penningar såsom insättning för ut­

ländsk stat eller offentlig myndighet eller för mellanstatlig organisation
eller för utländsk bankinrättning. Insättning må mottagas med eller
utan räntegottgörelse.

16

Riksbanken må köpa och sälja;

a. svenska statsobligationer och övriga svenska statspapper;
b. andra svenska obligationer;
c. lätt säljbara utländska statsobligationer och övriga statspapper;
d. andra lätt säljbara utländska obligationer än statsobligationer,

därest de förfalla till betalning inom tre år.

Riksbanken må även förmedla köp och försäljning av obligationer

och statspapper, varom ovan sägs.

Därjämte må riksbanken förvärva aktier i banken för internationell

betalningsutjämning (Banque des Réglements internationaux).

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

^ Senaste lydelse 1974: 569.

3 Senaste lydelse 1939: 203.

4 Senaste lydelse 1962: 192.

5 Senaste lydelse 1969: 197.

Edmund Gabrielsson
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.