SFS 1985:239

850239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:239

om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank;

utkom från trycket

den 1 4 maj 1985

Utfärdad den 2 maj 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 och 16 §§ lagen (1934: 437) för

Sveriges riksbank skall ha nedan angivna lydelse.

8 §' Riksbanken skall ge ut sedlar på etthundra och ettusen kronor.

Riksbanken får, om fullmäktige finner det lämpligt, ge ut s edlar på fem,

tio, femtio, femhundra och tiotusen kronor.

16

Riksbanken får köpa och sälja:

a) svenska statsobligationer och övriga svenska statspapper;

b) andra svenska obligationer;
c) lätt säljbara utländ ska statsobligationer och övriga statspapper;

d) andra lätt säljbara utländska obligationer än statsobligationer, om de

förfaller till betalning inom t re år.

' Förs. 1984/85: 17, FiU 2 4, rskr 248.

^Senaste lydelse 1979:990.

• Senaste lydelse 1975: 1015.

703

¬

background image

SFS 1985:239

Riksbanken får även förmedla köp och försäljning av sådana obliga­

tioner och statspapper som nämns ovan.

Dessutom får riksbanken, inom ramen för riksbankens uppgifter som

centralbank, förvärva aktier, andelar i ekonomiska föreningar eller liknan­
de rättigheter samt ikläda sig härmed förenade förpliktelser, om fullmäk­

tige så beslutar.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppg ift

på den har utkommit från trycket i Svensk författnings samling.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.