SFS 1986:316

860316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:316

Utkom från trycket

den lOjuni 1986

628

Lag

om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank;

utfärdad d en 29 maj 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 § lagen (1934:437) för Sveriges

riksbank skall ha följande lydelse.

16

Riksbanken får köpa och sälja:

a) svenska statsobligationer och övriga svenska statspapper;

b) andra svenska obligationer;

c) lätt säljbara utländska statsobligationer och övriga statspapper;
d) andra lätt säljbara utländska obligationer än statsobligationer.
Riksbanken får även förmedla köp och försäljning av sådana obliga­

tioner och statspapper som nämns ovan.

Dessutom får riksbanken, inom ramen för riksbankens uppgifter som

centralbank, förvärva aktier, andelar i ekonomiska föreningar eller liknan­
de rättigheter samt ikläda sig härmed förenade förpliktelser, om fullmäk­

tige så beslutar.

' Förs, 1985/86: 18. FiU 26, rskr. 266.

^ Senaste lydelse 1985:239.

Q

ti

Sr

b-

¬

background image

nna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

SFS 1986:316

den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

i

På regeringens vägnar

U\

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

'kx '

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.