SFS 1986:91

860091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:91

Utkom från trycket

den 11 mars 1986

182

Lag

om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank;

utfärdad den 27 februari 19 86.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I KAP. 2 § och IV KAP. 25 §

lagen (1934:437) för Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

I K AP. Inledande bestämmelser

2

Riksbanken driver bankrörelse enligt denna lag.

I 9 kap. 13 § regeringsformen finns bestämmelser om riksbankens rätt

att ge ut sedlar. Bestämmelser om riksbankens rätt att låta tillverka och ge

ut mynt finns i l agen (1970:1028) om rikets mynt.

Riksbanken får bedriva tryckerirörelse vid sitt sedeltryckeri och pap­

perstillverkning vid sitt pappersbruk samt bedriva tillverkning av mynt,
medaljer och därmed likartad verksamhet vid sitt myn tverk.

Riksbanken får inte delta i ell er driva annan rörelse än sådan som är

uttryckligen medgiven enligt denna lag.

if

IV KAP. Om bankrörelsen

25

Riksbanken får förvärva sådana fastigheter som är avsedda för

riksbankens kontor, sedeltryckeri, pappersbruk och myntverk.

För att skydda en fordran får riksbanken
1. på offentlig auktion eller fondbörs eller vid exekutiv försäljning köpa

egendom, som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen.

' Prop. 1985/86:4, FiU I, rskr. 55.

^ Senaste lydelse 1974; 569.

Senaste lydelse 1974; 569.

¬

background image

2. som betalning för fordran överta egendom som utgör säkerhet för

SFS 1986; 91

fordringen eller annan egendom.

Den egendom som riksbanken har förvärvat enligt a ndra stycket skall

avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan ske utan

förlust.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

BENGT K. Å. JOHANSSON

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.