SFS 1990:831

900831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 17 ju li 1990

Utfärdad den 21 juni 1990.

Lag

SFS 1990:831

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utkom från trycket

•!

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3, 18 och 20 §§ lagen (1988: 1385)

om Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

g

bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker,

centrala föreningsbanker och utländska bankföretag som fått regeringens

tillstånd att driva bankrörelse från filial här i la ndet.

Med kreditinstitut förstås bankinstitut, lokala föreningsbanker, kredit­

aktiebolag, finansbolag, fondkommissionsbolag, allmänna pensionsfon-

'Prop. 1989/90: I Ifi, NU -^8. rskr . 351.

1543

¬

background image

SFS 1990:831

den, rörsäkringsföretag med svensk koncession, landshypoteks- och stad

hypoteksinstitutionerna samt Svenska skeppshypotekskassan.

18 § Riksbanken får på penningpolitiskt motiverade villkor bevilja kre -j
dit till och ta emot inlåning från bankinstitut samt medverka i betaln ings­

utjämning. Räntevillkoren för denna ut- och inlåning skall of fentliggöras.

Om det finns synnerliga skäl, får riksbanken även på andra villkor än

som avses i första stycket bevilja kredit till svenska bankinstitut och ti ll
andra företag som står under tillsyn av bank- eller försäkringsinspek­

tionen.

20 § I kreditpolitiskt syfte får riksbanken genom beslut i enskilda fall

uppställa kassakrav gentemot k reditinstitut.

Med kassakrav avses att viss andel, högst femton procent, av kreditinsti­

tutets placeringar eller förbindelser, beräknade på det sätt riksbanken i det

enskilda fallet bestämmer, skall under angiven tid motsvaras av medel
som med eller utan räntegottgörelse skall innestå på räkning för institu tet i

riksbanken. 1 den utsträckning riksbanken i det enskilda fallet bestämmer
likställs med sådana medel kreditinstitutets inneliggande kassa.

För ett utländskt bankföretag som fått regeringens tillstånd att driva

bankrörelse från filial här i la ndet beräknas kassakravet på filialens place­
ringar och förbindelser.

Denna lag träder i kraft den 1 august i 1990.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

0

:1(ll

,r,i

l

LV.

•tk:

it ii

•LUII

rivJni

iXi:

•viilO

' i,c:^

'c:n

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.