SFS 1990:751

900751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:751

Utkom från trvcket
den 28 j uni 1990

1422

Lag

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

dels att i 7 och 40 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 22 och 53-55 § § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in två nya paragrafer, 22 a och 22 b §§, och

närmast före 22 b § en ny rubrik av följande lydelse.

22 § Efter anmodan av riksbanken skall ett kre ditinstitut till riksbanken

lämna de uppgifter som riksbanken anser nödvändiga för att följa utveck­
lingen på valuta- och kreditmarknadema.

22 a § Riksbanken skall på begäran tillhandahålla skattemyndigheter

uppgifter som finns hos riksbanken och som rör betalningar till eller f rån
utlandet, om det behövs för myndigheternas kontroll av skatter eller

avgifter. I fråga om uppgifter som behövs för taxering tillämpas i stä llet

bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324).

Riksbanken skall på begäran tillhandahålla tullmyndigheter uppgifter

som finns hos riksbanken och som rör betalningar för import eller export

av varor.

Om det finns särskilda skäl får riksbanken u nderlåta att lämna uppgifter

enligt första och and ra styckena.

Valuiahandel
22 b § Valutahandel får bedrivas endast med stöd av tillstånd av rik s­
banken. Något tillstånd behövs dock inte för köp och försäljning av reseva­

luta.

Tillstånd till valutahandel med allmänheten (valutahandelstillstånd)

kan medges k reditinstitut och postverket. Den som har fått sådant till­

stånd kallas auktoriserad valutahandlare.

Vid prövningen skall sökandens kompetens och soliditet samt allmänna

lämplighet beaktas.

' Prop. 1989/90; 135. FiU37, rskr. 343.

¬

background image

valulahandelstiilstånd kan begränsas til! viss val utahandei. Tillstån-

SFS 1990:751

' det kan förenas med villkor om

1. begräns ningar av sökandens innehav av tillgångar och skulder i ut­

ländsk valuta samt, när det gäller fordringar och skulder mot utländska
rättssubjekt, i svenska kr onor, och

2. den rapponering som riksbanken finner nödvändig.

53 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig upp­
gift i samband med fullgörande av skyldighet enligt 22 § skall dömas till

böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsb alken.

Den som bedriv er valutahandel utan tillstånd skall dömas till böter eller

fängelse högst sex måna der.

1 ringa fall skall inte dömas till ansvar.

54 § Riksbanken skall u tan hinder av vad som föreskrivs i 8 kap. 8 § och
9kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) underrätta polismyndighet eller åkla­
garmyndighet om det i verksam het som avses i dessa bestämmelser fram­

kommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har begåtts.

Om det finns särskilda skäl får riksbanken underlåta att lämna sådan

underrättelse.

55 § Åtal m ot vice riksbankschef för brott som han begått i utövningen
av sin tjänst får beslutas endast av finansutskottet eller av fullmäktige.

Detta gäller dock inte i fråga om brott som begåtts i utövningen av
riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1990:749) om valutareglering och
lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

. ; ERIKÅSBRINK

Hans Jacobson

(Finansdepanementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.