SFS 1991:1025

911025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1025

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

Utkom från trycket

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 18 och 20 §§ lagen (198 8; 1385)

om Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

18

Riksbanken får på penningpolitiskt motiverade villkor bevilja kre­

dit till och ta emot inlåning från bankinstitut samt medve rka i bet alnings­
utjämning. Räntevillkoren för denna ut- och inlåning skall offentliggöras.

Om det finns synnerliga skäl, får riksbanken även på andra villkor än

som avses i första stycket bevilja kredit till svens ka bankinstitut och till
andra svenska företag som står under tillsyn av bank- ell er försäkringsin­
spektionen.

20

I kreditpolitiskt syfte får riksbanken genom beslut i enskilda fall

uppställa kassakrav gentemot kreditinstitut.

Med kassakrav avses att viss andel, högst femton procent, av kreditinsti­

tutets placeringar eller förbindelser, beräknade på det sätt riksbanken i d et

enskilda fallet bestämmer, skall under angiven tid motsvaras av medel
som med eller utan räntegottgörelse skall innestå på räkning för institutet i

riksbanken. I de n utsträckning riksbanken i det ensk ilda fallet bestämmer

likställs med sådana me del kreditinstitutets inneliggande kassa.

För ett utländskt kreditinstitut som fått tillstånd att driva verksamhet

från filial här i landet beräknas kassakravet på filialens placeringar eller
förbindelser.

Denna lag träder i kra ft den 1 au gusti 1991.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartemetet)

' Prop. 1990/91:154. NU41. rskr. 367.

' Senaste lydelse 1990:831.

den 27 juni 1991

' Senaste lydelse 1990:831.

1731

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.