SFS 1991:1538

911538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lagom

SFS 1991:1538

ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

Utkom från tryck et

den 13 december 1991

Utfärdad den 5 decem ber 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34, 41 och 43 §§ lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

34 § Riksbankens verksamhet bedrivs vid ett huvudkontor i Stockholm,

där också fullmäktige har sitt säte.

Riksbanken bedriver dessutom verksamhet vid riksbankskontor och

riksbanksdepåer till det antal och på de orter som riksbanken bestämmer.

41

Av fullmäktige avgörs

I 1. frågor om föreskrifter som riktar sig till enskilda,

2. frågan om fastställande av arbetsordning samt andra viktigare frågor

om riksbankens organisation och arbetsformer,

3. frågor om systemet för att bestämma kronans värde i förhållande till

andra valutor,

4. frågor om riktlinjer för förvaltningen av de tillgångar som anges i

11 §,

5. frågor om viktigare internationella kreditavtal,
6. frågor om diskonto och om räntevillkor vid ut- och inlåning enligt

18 § första stycket samt villkor vid utlåning enligt 18 § andra stycket,

' Fö rs. 1991/92:10, FiU3, rskr. 13.

^Senaste lydelse 1990:1347.

2957

¬

background image

SFS 1991:1538

7. frågor om viktigare rekommendationer till eller överenskommelser

med kreditinstitut,

8. frågor om kassakrav och särskild avgift n är kassakrav inte uppfylls,

9. frågor om statens kontokredit,
10. frågor om förvärv av a ktier eller andelar enligt 24 §,
11. viktigare frågor om ackord, avskrivning, nedsättning eller eftergift

av fordran,

12. frågor om upprättande av personalförteckning, om beslut som avses

i 37 § samt om tillsättande av tjänster som riksbanksdirektör, avdelnings­
chef eller regionchef,

13. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller

om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, av­
stängning eller läkarundersökning.

14. frågor om vilken personal och vilka uppdragstagare som skall åläg ­

gas anmälningsskyldighet enligt 38 § andra stycket,

15. övriga frågor som enligt denna eller annan lag skall avgöras av

fullmäktige, samt

16. frågor som fullmäktige finner vara av större vikt eller som

riksbankschefen hänskjuter till fullmäktige.

Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av riksbanksche­

fen. I den mån såda na ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av

riksbankschefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges
i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

43 § Fullmäktige skall sammanträda minst en gång varannan vecka. Vid
sammanträdena skall protokoll föras.

Fullmäktige är beslutföra när minst sex ledamöter är närvarande. Ären­

den som kräver ett skyndsamt beslut får dock avgöras av fem ledamöter,

om minst fyra av dem är ense om beslutet. Vid omröstning skall vaije
ledamot ge sin mening till känna. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än

ett förslag.

Om omröstning i vissa personalfrågor finns bestämmelser i 5 § lagen

(RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m.

beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter och i 26 §

anställningsförordningen (1965:601).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

2958

r-vv

• . • 't

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.