SFS 1981:109

810109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:109

om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank;

Utkom från trycket

den 24 februari 1981

utfärdad den 12 februari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1934:437) för Sveriges

riksbank skall införas en ny paragraf, 35 §, av nedan angivna lydelse.

35

Om det i riksbankens bankrörelse framkommer uppgifter som ger

anledning att anta att ett brott har begåtts, skall riksbanken underrätta po­
lismyndighet eller åklagarmyndighet.

Riksbanken får, när särskilda skäl föreligger, underlåta att göra anmälan

enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1981.

På regeringens vägnar

GÖSTA BOHMAN

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

' Prop. 1980/81:78, KU 1980/81:12, rskr 1980/81:145.

Förutvarande 35 § upphävd genom 1980:161.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.