SFS 1968:684

680684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 684

La g

oni ändring i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) för Sveriges rikebani;

given Stockholms slott den 13 december 1968,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra v eter ligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

golt fö rordna, dels alt 35 § lagen den 30 juni 1934 för Sveriges riksbankz

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i lagen skall infö­

ras en ny paragraf, 15 a §, av nedan angiven lydelse.

15 a §.

Rikshanken må förvärva de särskilda dragningsrätter, som må tillkomma

Sverige på grund av svenskt delägarskap i Internationella valutafondens

särskilda dragningskonto, och har att fullgöra de skyldigheter som följer

av sådant delägarskap.

.

35 §.

Följande ärenden i riksbanken skola hållas hemliga: kreditärenden och

satlana ärenden,^som omförmälas i 14—16 §§, ävensom andra ärenden, som

rora kunders förhållanden till riksbanken eller annan kreditinrättning;

ärenden av penningpolltisk natur beträffande vilka fullmäktige finna, att

deras offentliggörande kunde medföra skada för riksbanken; frågor om till­

verkning och kontroll av banksedlar samt om vården av riksbankens he-

Wllningar.

överläggningar och

för riksbanken.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

so h ava Vi d elta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

låtit.

Stockholms slott den 13 december 1968.

GUSTAF ADOLF

^^'Jiansdepartementet)

G. E. STRÄNG

'

BaU G6; Rskr 414.

aajlc lydelse av 35 § se 1962:192,

Svensk förf atlaingssamling iSBSfNc 6Si och S8 6

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.