SFS 1993:6 Lag om ändring i lagen (1992:1641) om ändring i lagen (19881385) om Sveriges riksbank

SFS 1993_6 Lag om ändring i lagen (1992_1641) om ändring i lagen (19881385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:6

Utkom från trycket

den 19 januari 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1641) om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 7 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988: 1385) om

Sveriges riksbank

dels att 22 § i dess lydelse enligt lagen (1992: 1641) om ändring i nämnda

lag skall ha följande lydelse,

dels att punkt 2 av ikraftträdandebestämmelserna till den nämnda änd-

ringslagen skall ha följande lydelse.

22 § Efter anmodan av Riksbanken skall ett kreditinstitut eller annat
företag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken läm-
na de uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,

2. övervaka betalningssystemets stabilitet.
Den som har utfört en valutatransaktion är skyldig att till Riksbanken

lämna de uppgifter och för Riksbanken visa upp de handlingar beträffande
transaktionen som behövs som underlag för Riksbankens betalningsba-
lansstatistik. Detsamma gäller den för vars räkning transaktionen har
utförts. Riksbanken meddelar närmare föreskrifter härom. Om någon inte
fullgör föreskriven skyldighet får Riksbanken förelägga honom vite.

Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt andra stycket skall den för vars

räkning transaktionen utförs till den som förmedlar denna uppge sitt
personnummer eller organisationsnummer, vad betalningen avser och vil-
ket land betalningen går till eller kommer från samt namn på betalnings-
mottagare i utlandet.

2. Såvitt avser 22 § första stycket träder denna lag i kraft den 1 februari

1993.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 135. bet. 1992/93: NU 16, rskr. 1992/93:155.

7

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.