SFS 1994:2058 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1994_2058 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2058

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 22 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank skall ha följande lydelse.

13 § I valutapolitiskt syfte får Riksbanken ta upp utländsk kredit och
kredit i utländsk valuta, bevisa kiedit till annan centralbank och till
Internationella valutafonden samt bevilja kredit inom ramen för verksam-
heten i Banken för internationell betalningsutjämning.

Efter medgivande av riksdagen får Riksbanken i valutapolitiskt syfte

bevilja kredit till andra internationella finansorgan som Sverige är medlem
i och sluta avtal med annan än centralbank om långsiktiga internationella
låneåtaganden.

Riksbanken får också efter medgivande av riksdagen av egna medel

tillskjuta insatskapital i internationella finansorgan som Sverige är med-
lem i.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Bet. 1994/95: FiU6, rskr. 1994/95:147.

6988

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.