SFS 1995:1576 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1995_1576 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1576

Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 13 §§ lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

3 §2 Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker,
medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 1 kap. 4 eller
5 § bankrörelselagen (1987:617) driver bankrörelse från filial här i landet.

Med kreditinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsbolag, värdepap-

persinstitut, allmänna pensionsfonden, försäkringsföretag med svensk kon-
cession, landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna, Svenska skepps-
hypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 2 kap. 8, 9 eller

10 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag driver verksamhet från

filial i Sverige.

13 §3 I valutapolitiskt syfte får Riksbanken ta upp utländsk kredit och
kredit i utländsk valuta, bevilja kredit till annan centralbank och till Inter-
nationella valutafonden, bevilja kredit inom ramen för verksamheten i
Banken för internationell betalningsutjämning samt bevilja kredit för Euro-
peiska unionens system för medelfristigt finansiellt stöd.

Efter medgivande av riksdagen får Riksbanken i valutapolitiskt syfte

bevilja kredit till andra internationella finansorgan som Sverige är medlem i
och sluta avtal med annan än centralbank om långsiktiga internationella
låneåtaganden.

Riksbanken får också efter medgivande av riksdagen av egna medel till-

skjuta insatskapital i Internationella valutafonden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse 1992:1619.

3

Senaste lydelse 1995:969.

3182

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.