SFS 1995:1595 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1995_1595 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1595
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 42 a § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

42 a §2 I viktigare frågor som rör Bankstödsnämndens verksamhet enligt

lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut eller
som i övrigt har samband med betalningssystemets stabilitet, skall Riks-
banken samråda med Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Bank-
stödsnämnden. Vid ett sådant samråd skall Riksbanken lämna berörda
myndigheter de uppgifter som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83.

2

Senaste lydelse 1993:7.

3199

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.