SFS 1996:590 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1996_590 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

881

1

Prop. 1995/96:172, bet. 1995/96:NU25, rskr. 1995/96:267.

2

Senaste lydelse 1995:1595.

SFS 1996:590
Utkom från trycket
den 19 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 42 a § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank skall ha följande lydelse.

42 a §2 I viktigare frågor som har samband med betalningssystemets
stabilitet eller berör Finansinspektionens tillsynsverksamhet skall Riksban-
en samråda med inspektionen. Vid ett sådant samråd skall Riksbanken
lämna Finansinspektionen de uppgifter som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.