SFS 1996:1021 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1996_1021 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1021
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 § lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank skall ha följande lydelse.

38 §2 Riksbanken beslutar om arbetsordning och de föreskrifter i övrigt
som behövs för arbetet inom banken.

Fullmäktig samt sådan personal och uppdragstagare hos Riksbanken som

Riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i
innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument till Riksbanken.

Riksbanken beslutar också i övrigt i enskilda fall i frågor som rör perso-

nal och uppdragstagare hos banken, i den mån inte annat följer av lag eller
beslut av riksdagen eller av riksdagens förvaltningskontor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4,rskr. 1996/97:10.

2

Senaste lydelse 1990:1347.

1738

background image

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

SFS 1996:1021

1739

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.