SFS 1997:455 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1997_455 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:455
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

781

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97: FiU26, rskr. 1996/97:214.

2

Senaste lydelse 1995:1576.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Tord Gränsbo

(Finansdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank skall ha följande lydelse.

3 §2 Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-
lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 1 kap. 4 eller 5 §
bankrörelselagen (1987:617) driver bankrörelse från filial här i landet.

Med kreditinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag,

värdepappersinstitut, allmänna pensionsfonden, försäkringsföretag med
svensk koncession, landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna,
Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av
2 kap. 8, 9 eller 10 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet driver
verksamhet från filial i Sverige.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.