SFS 2009:440 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

090440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1988:1385)2 om

Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

3

Riksbanken ska utan hinder av vad som föreskrivs i 31 kap. 1 § första

stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) underrätta polismyn-
dighet eller åklagarmyndighet om det i verksamhet som avses i dessa be-
stämmelser framkommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott
har begåtts.

Om det finns särskilda skäl får Riksbanken underlåta att lämna sådan un-

derrättelse.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2003:168.

SFS 2009:440

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.