SFS 2019:747 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS2019-747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §3 Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker,
medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller
4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse
från filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värde-

pappersinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen
(2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag som har tillstånd att
driva försäkringsrörelse här i landet enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043), tjänstepensionsföretag som har tillstånd att driva tjänste-
pensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av
4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse driver verk-
samhet från filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2011:457.

SFS

2019:747

Publicerad
den

26 november 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.