SFS 2003:168 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

030168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels att 7 kap. 8 § skall upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 5 och 9 §§ samt 11 kap. 3 och 4 §§ skall ha följande ly-

delse.

6 kap.

5 § Riksbanken får i penningpolitiskt syfte

1. bevilja kredit mot betryggande säkerhet och ta emot inlåning,
2. köpa, sälja och förmedla värdepapper, valuta samt rättigheter och skyl-

digheter som anknyter till sådana tillgångar,

3. ge ut egna skuldebrev.
Allmänt gällande räntevillkor för Riksbankens in- och utlåning enligt för-

sta stycket 1 skall offentliggöras.

9 §

3 Efter anmodan av Riksbanken skall ett finansinstitut eller annat före-

tag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de
uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,
2. övervaka betalningssystemets stabilitet.
Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med ut-

ländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är
skyldig att till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för
Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställ-
ningen.

Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten en-

ligt första och andra stycket. Om någon inte fullgör föreskriven skyldighet
får Riksbanken förelägga honom vite.

1 2002/03:RB3, bet. 2002/03:FiU12, rskr. 2002/03:112.

2 Lagen omtryckt 1999:19.
Senaste lydelse av 7 kap. 8 § 1999:416.

3 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2003:168

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:168

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

11 kap.

3 § Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 9 § att lämna uppgif-
ter eller visa upp handlingar eller som lämnar oriktig uppgift när skyldighe-
ten fullgörs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken. Om ett vite har förelagts med stöd av 6 kap. 9 § tredje stycket,
får dock inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

4 § Riksbanken skall utan hinder av vad som föreskrivs i 8 kap. 8 § sekre-
tesslagen (1980:100) underrätta polismyndighet eller åklagarmyndighet om
det i verksamhet som avses i dessa bestämmelser framkommer uppgifter
som ger anledning att anta att ett brott har begåtts.

Om det finns särskilda skäl får Riksbanken underlåta att lämna sådan un-

derrättelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Äldre bestämmelserna i 7 kap. 8 § skall dock tillämpas till och med den

30 juni 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.