SFS 1999:206 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

990206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 8 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2

att 9 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

3

Vid huvudkontoret skall det finnas en revisionsenhet samt de övriga

enheter som Riksbanken beslutar.

Verksamheten vid revisionsenheten leds av fullmäktige, om inte annat föl-

jer av lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens
myndigheter m.m.

Fördelningen av ärenden mellan enheterna skall framgå av den arbetsord-

ning som avses i 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Bet. 1998/99:KU16, rskr. 1998/99:155.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

3

Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 1999:206

Utkom från trycket
den 27 april 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.