SFS 2000:181 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

000181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank

2

skall ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

Riksbanken skall minst två gånger om året lämna en skriftlig redogö-

relse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.

Riksbanken skall löpande offentliggöra statistiska uppgifter om valuta-

och kreditförhållanden.

7 kap.

4 §

I valutapolitiskt syfte får Riksbanken ta upp utländsk kredit och kredit

i utländsk valuta, bevilja kredit till annan centralbank, bevilja kredit inom ra-
men för verksamheten i Banken för internationell betalningsutjämning samt
bevilja kredit för Europeiska unionens system för medelfristigt finansiellt
stöd.

Efter medgivande av riksdagen får Riksbanken i valutapolitiskt syfte be-

vilja kredit till andra internationella finansorgan som Sverige är medlem i
och sluta avtal med annan än centralbank om långsiktiga internationella
låneåtaganden.

Riksbanken får efter medgivande av riksdagen av egna medel tillskjuta in-

satskapital i Internationella valutafonden.

Riksbanken får efter medgivande av riksdagen också på annat sätt än som

anges i andra och tredje styckena delta i finansiering inom ramen för Inter-
nationella valutafondens verksamhet. Något medgivande behövs dock inte
om finansieringen har ett valutapolitiskt syfte eller om det finns särskilda
skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2000:181

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:181

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.