SFS 2000:204 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

000204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2

skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-

lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 1 kap. 4 eller 5 §
bankrörelselagen (1987:617) driver bankrörelse från filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepap-

persinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmän-
na pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen (2000:193)
om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag med svensk koncession, landshy-
poteks- och stadshypoteksinstitutionerna, Svenska skeppshypotekskassan
samt utländska företag som med stöd av 2 kap. 8, 9 eller 10 § lagen
(1992:1610) om finansieringsverksamhet driver verksamhet från filial i
Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2000:204

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.