SFS 2020:834 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS2020-834.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Utfärdad den 8 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank2 ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 §, av följande lydelse.

8 kap.
7 §
Riksbanken får, efter riksdagens godkännande, finansiera internatio-
nella organs verksamhet om denna har anknytning till Riksbankens verk-
samhet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2019/20:RB3, bet. 2020/21:FiU7, rskr. 2020/21:5.
2 Lagen omtryckt 1999:19.

SFS

2020:834

Publicerad
den

13 oktober 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.