SFS 2004:307 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

040307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2

skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

3

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-

lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 § la-
gen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från fi-
lial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepap-

persinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen
(2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag med svensk konces-
sion, landshypoteksinstitutionen, Svenska skeppshypotekskassan samt ut-
ländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:217.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

3

Senaste lydelse 2003:840.

SFS 2004:307

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.