SFS 2000:427 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

000427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels

att i 9 kap. 4 § orden ”Riksdagens förvaltningskontor” skall bytas ut

mot ”riksdagsförvaltningen”,

dels

att 11 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

5 §

Riksbankens beslut enligt denna lag för överklagas endast i den ut-

sträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagande
av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndighe-
ter. Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av di-
rektionen från hans anställning regleras i 2 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carina Crantz
(Finansdepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2000:427

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.