SFS 2004:432 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

040432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 7 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2 skall ha följande lydelse.

7 kap.

7 § Riksbanken får med eller utan räntegottgörelse ta emot insättningar i
valuta eller guld från, och göra sådana insättningar hos, banker, utländska
bankföretag, centralbanker, kreditmarknadsföretag, utländska kreditföretag,
Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) och Internationella
återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD). Riksbanken får även ta
emot sådana insättningar från andra stater och mellanstatliga organ.

Riksbanken får även ingå avtal om skyldigheter och rättigheter som an-

knyter till de insättningar som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2004:432

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.