SFS 2021:486 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS2021-486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 4 a § lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank2 ska ha följande lydelse.

4 kap.
4 a §
3 Om Riksbanken får kännedom om en sådan kritisk situation som
avses i 6 kap. 3 § andra stycket lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag, ska Riksbanken omgående underrätta
berörda myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt

1. artikel 111 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den

26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om till-

syn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp-

hävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, eller

2. artikel 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av

den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring
av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,
2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Lagen omtryckt 1999:19.
3 Senaste lydelse 2014:973.

SFS

2021:486

Publicerad
den

5 juni 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.