SFS 2004:668 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

040668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 1 juli 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels att 1 kap. 2 §, 6 kap. 9 § och 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i 11 kap. skall införas en ny bestämmelse, 11 kap. 2 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

2 §

3 Riksbanken har enligt 9 kap. 13 § regeringsformen ansvaret för pen-

ningpolitiken.

Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast pen-

ningvärde.

Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.
Riksbanken får meddela föreskrifter inom ramen för sitt ansvar för pen-

ningpolitiken. Riksbanken får även meddela föreskrifter såvitt avser verk-
samhet med anknytning till Riksbankens betalningssystem eller kontantför-
sörjningsuppdrag.

6 kap.

9 §

4 Efter anmodan av Riksbanken skall ett finansinstitut eller annat före-

tag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de
uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,
2. övervaka betalningssystemets stabilitet.
Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med ut-

ländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är
skyldig att till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för
Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställ-
ningen.

Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten en-

ligt första och andra stycket.

1 Förslag 2003/04:RB3, bet. 2003/04:FiU19, rskr. 2003/04:287.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2003:840.

4 Senaste lydelse 2003:168.

SFS 2004:668

Utkom från trycket
den 13 juli 2004

background image

2

SFS 2004:668

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

11 kap.

2 a § Riksbanken får meddela föreläggande eller förbud som behövs för
att föreskrifter som meddelats enligt 1 kap. 2 § eller 6 kap. 9 § skall efterle-
vas. I beslut om föreläggande eller förbud får Riksbanken utsätta vite.

3 §

5 Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 9 § att lämna uppgif-

ter eller visa upp handlingar eller som lämnar oriktig uppgift när skyldighe-
ten fullgörs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken. Om ett vite har förelagts med stöd av 11 kap. 2 a §, får dock
inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:168.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.