SFS 2003:840 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

030840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1–4 §§, 2 kap. 2 §, 5 kap.

1 § lagen och 6 kap. 1 § (1988:1385)

2 om Sveriges riksbank skall ha följande

lydelse.

1 kap.

1 § Riksbanken, som enligt 9 kap. 13 § regeringsformen är rikets central-
bank och en myndighet under riksdagen, får endast bedriva eller ta del i så-
dan verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken.

2 § Riksbanken har enligt 9 kap. 13 § regeringsformen ansvaret för pen-
ningpolitiken. Riksbanken får inom detta ansvarsområde utfärda föreskrif-
ter.

Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast pen-

ningvärde.

Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

3 § Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen har Riksbanken elva fullmäktige,
som väljs av riksdagen.

Fullmäktige väljer inom sig en ordförande samt en vice ordförande.

4 § Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion,
som utses av fullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter som utses för
en tid av sex år. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som samtidigt
skall vara chef för Riksbanken, och minst en vice ordförande, som samtidigt
skall vara vice riksbankschef.

Fullmäktige skall när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice

riksbankschefer skall tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbanksche-
fen har förhinder.

1 Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2003:840

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

2

SFS 2003:840

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

2 kap.

2 § Fullmäktiges rätt att skilja en ledamot av direktionen från hans eller
hennes anställning följer av 9 kap. 13 § regeringsformen.

Talan mot beslut om skiljande från anställning skall ske inom två månader

från delgivning av beslutet. Riksbankschefen får föra talan vid EG-domsto-
len. Övriga ledamöter får väcka talan i Högsta domstolen.

Högsta domstolen får förklara ett beslut om skiljande från anställning

ogiltigt.

Väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i andra stycket har parten

förlorat sin talan.

5 kap.

1 § Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen har Riksbanken ensamrätt att ge ut
sedlar och mynt. Fullmäktige skall bestämma utformningen av de sedlar och
mynt som banken ger ut.

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel.
Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i etthundra öre.

6 kap.

1 §

3 Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-

lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 1 kap. 4 eller 5 §
bankrörelselagen (1987:617) driver bankrörelse från filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepap-

persinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen
(2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag med svensk konces-
sion, landshypoteksinstitutionen, Svenska skeppshypotekskassan samt ut-
ländska företag som med stöd av 2 kap. 8, 9 eller 10 § lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet driver verksamhet från filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2000:204.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.