SFS 2022:741 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS2022-741.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 8 a § lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank2 ska ha följande lydelse.

6 kap.
8 a §
3 Riksbanken ska lämna de uppgifter om genomförda likviditetsstöd-
jande åtgärder till regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och
stödmyndigheterna enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd
till kreditinstitut och om stabilitetsfonden och lagen (2022:739) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och
resolution av centrala motparter som respektive myndighet behöver för sin
verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321.
2 Lagen omtryckt 1999:19.
3 Senaste lydelse 2015:1024.

SFS

2022:741

Publicerad
den

9 juni 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.