SFS 2022:980 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS2022-980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
6 §
Riksbanken får efter prövning i varje enskilt fall anta ackord eller god-
känna ett förslag till rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion och
besluta om avskrivning, nedsättning eller eftergift av en fordran som banken
har.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Lagen omtryckt 1999:19.

SFS

2022:980

Publicerad
den

23 juni 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.