SFS 2006:1001 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

061001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 21 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

dels

att 8 kap. 2 och 4 §§ samt 10 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 8 kap. 2 a §, 9 kap. 8

och 9 §§ samt 10 kap. 1 a och 5 §§, av följande lydelse.

8 kap.

2 §

2

Inom ramen för Riksbankens uppgifter som centralbank får Riksban-

ken förvärva aktier, andelar i ekonomiska föreningar och liknande rättig-
heter och ta på sig de förpliktelser som är förenade med dessa rättigheter.

Riksbanken får inte utan riksdagens bemyndigande göra sådant förvärv

eller ingå sådan förpliktelse som avses i första stycket om det sker för att
fullgöra andra uppgifter än Riksbankens uppgifter som centralbank.

2 a §

Riksbanken får besluta om försäljning av aktier, andelar i ekono-

miska föreningar och liknande rättigheter.

Om försäljningen sker för att fullgöra andra uppgifter än Riksbankens

uppgifter som centralbank krävs dock riksdagens bemyndigande i de fall
försäljningen innebär en minskning av statens ägarandel i företag där staten
har minst hälften av rösterna eller om försäljningen har ett betydande sam-
hällsintresse.

4 §

3

Riksbanken får förvärva och sälja fastigheter och inventarier som är

avsedda för den verksamhet som banken bedriver eller har del i.

Om förvärvet eller försäljningen sker för att fullgöra andra uppgifter än

Riksbankens uppgifter som centralbank krävs riksdagens bemyndigande i de
fall värdet av fast egendom överstiger 20 miljoner kronor.

För att skydda en fordran får Riksbanken förvärva varje slag av egendom.

Sådan egendom skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det kan
ske utan förlust.

1

Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39, rskr. 2005/06:385.

2

Senaste lydelse 1998:1412.

3

Senaste lydelse 1998:1412.

SFS 2006:1001

Utkom från trycket
den 4 juli 2006

background image

2

SFS 2006:1001

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

9 kap.

8 §

Riksbanken har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingå-

ende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verk-
samheten.

Riksbanken har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten

omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §
mervärdesskattelagen.

9 §

Riksbanken får ta ut avgifter för kopior, avskrifter och utskrifter av all-

männa handlingar. Avgifterna skall bestämmas med ledning av de regler
som gäller för myndigheter under regeringen.

10 kap.

1 a §

I Riksbankens verksamhet skall hög effektivitet eftersträvas och god

hushållning iakttas.

3 §

4

Riksbanken är bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten skall full-

göras i enlighet med god redovisningssed. Därvid skall i tillämpliga delar
Europeiska centralbankens riktlinje om den rättsliga ramen för redovisning
och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet tillämpas.

Varje år före den 15 februari skall direktionen till riksdagen, Riksrevisio-

nen och fullmäktige avge redovisning för det föregående räkenskapsåret.
Fullmäktige skall till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till dispo-
sition av Riksbankens vinst. Redovisningen skall omfatta resultaträkning,
balansräkning, förvaltningsberättelse och en redogörelse för penning- och
valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och effektivt
betalningsväsende.

5 §

Riksbanken skall årligen redovisa för riksdagen vilka åtgärder banken

har vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2002:1030.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.