SFS 2002:1030 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

021030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreslås i fråga om lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank

2

dels

att 9 kap. 2 § samt 10 kap. 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

9 kap.

2 §

3

Vid huvudkontoret skall det finnas en revisionsenhet samt de övriga

enheter som Riksbanken beslutar.

Verksamheten vid revisionsenheten leds av fullmäktige.
Fördelningen av ärenden mellan enheterna skall framgå av den arbetsord-

ning som avses i 4 §.

2 a §

Verksamhet vid revisionsenheten skall avse självständig granskning

av Riksbankens interna styrning och kontroll och hur Riksbanken fullgör
sina ekonomiska redovisningsskyldigheter. Revisionen skall bedrivas i en-
lighet med god sed för internrevision.

Riksbanken fastställer revisionsplan för sin verksamhet efter samråd med

Riksrevisionen.

10 kap.

2 §

Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.

Varje år före utgången av december månad skall direktionen fastställa en

budget för Riksbankens förvaltningsverksamhet under det följande räken-
skapsåret. Direktionen skall lämna budgeten till riksdagens finansutskott,
Riksrevisionen och fullmäktige för kännedom.

3 §

Riksbanken är bokföringsskyldig och det åligger banken att fullgöra

denna skyldighet på ett sätt som ger erforderlig information för en bedöm-
ning av bankens verksamhet.

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

3

Senaste lydelse 1999:206.

SFS 2002:1030

Utkom från trycket
den 17 december 2002

background image

2

SFS 2002:1030

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Varje år före den 15 februari skall direktionen till riksdagen, Riksrevisio-

nen och fullmäktige avge redovisning för det föregående räkenskapsåret.
Fullmäktige skall till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till dispo-
sition av Riksbankens vinst. Redovisningen skall omfatta resultaträkning,
balansräkning, förvaltningsberättelse och en redogörelse för penning- och
valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och effektivt
betalningsväsende.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.