SFS 1998:1412 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

981412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels

att 18 och 19 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 1, 4, 5, 23, 31, 41, 47 och 50 §§ skall utgå,

dels

att i 3, 22 och 51 §§ ordet ’’kreditinstitut’’ i olika böjningsformer

skall bytas ut mot ’’finansinstitut’’ i motsvarande form,

dels

att nuvarande 1 § skall betecknas 1 kap. 1 §, nuvarande 2 § skall be-

tecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 3 § skall betecknas 6 kap. 1 §, nuvarande 5–
8 §§ skall betecknas 5 kap. 1–4 §§, nuvarande 9 § skall betecknas 6 kap. 2 §,
nuvarande 11, 13–16 §§ skall betecknas 7 kap. 2, 4–7 §§, nuvarande 22 §
skall betecknas 6 kap. 9 §, nuvarande 22 a § skall betecknas 7 kap. 8 §, nuva-
rande 23–28 §§ skall betecknas 8 kap. 1–6 §§, nuvarande 30 § skall beteck-
nas 9 kap. 7 §, nuvarande 37 § skall betecknas 9 kap. 3 §, nuvarande 42 a §
skall betecknas 4 kap. 3 §, nuvarande 51–54 §§ skall betecknas 11 kap. 1–
4 §§,

dels

att de nya 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 1 § och 11 kap. 2

och 3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 6 kap. 5, 7 och 8 §§ av

följande lydelse,

dels

att rubriken till nya 1 kap. skall lyda ’’Verksamhetsmål och ledning’’,

rubriken till nya 2 kap. skall lyda ’’Fullmäktige’’, rubriken till nya 3 kap.
skall lyda ’’Direktionen’’, rubriken till nya 4 kap. skall lyda ’’Gemensamma
bestämmelser för fullmäktige och direktionen’’, rubriken till nya 5 kap. skall
lyda ’’Sedlar och mynt’’, rubriken till nya 6 kap. skall lyda ’’Penningpolitik
och betalningssystem’’, rubriken till nya 7 kap. skall lyda ’’Valutapolitik’’,
rubriken till nya 8 kap. skall lyda ’’Övriga uppgifter’’, rubriken till nya
9 kap. skall lyda ’’Administrativa bestämmelser’’, rubriken till nya 10 kap.
skall lyda ’’Budget, vinstdisposition och ansvarsfrihet’’ och rubriken till nya
11 kap. skall lyda ’’Avgifter, vite m.m.’’.

1

Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11.

2

Senaste lydelse av

18 § 1992:1619.
19 § 1995:969.

SFS 1998:1412

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1412

1 kap.

1 §

Riksbanken, som enligt 9 kap. 12 § regeringsformen är rikets central-

bank och en myndighet under riksdagen, får endast bedriva eller ta del i så-
dan verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken.

5 kap.

1 §

3

Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen har Riksbanken ensam rätt att ge

ut sedlar och mynt. Fullmäktige skall bestämma utformningen av de sedlar
och mynt som banken ger ut.

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel.
Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i etthundra öre.

6 kap.

5 §

Riksbanken får i penningpolitiskt syfte

1. bevilja kredit mot betryggande säkerhet och ta emot inlåning,
2. köpa, sälja och förmedla svenska statspapper, andra lätt omsättnings-

bara värdepapper, valuta samt rättigheter och skyldigheter som anknyter till
sådana tillgångar,

3. ge ut egna skuldebrev.
Räntevillkoren för Riksbankens in- och utlåning enligt första stycket 1

skall offentliggöras.

7 §

Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och

på annat sätt medverka i betalningsavveckling.

För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja delta-

garna i systemet kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryg-
gande säkerhet. Staten behöver inte ställa säkerhet.

8 §

Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditetsstödjande

syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankin-
stitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

7 kap.

7 §

Riksbanken får med eller utan räntegottgörelse ta emot insättningar i

valuta eller guld från andra stater, mellanstatliga organ samt svenska och ut-
ländska banker. Riksbanken får göra sådana insättningar hos svenska och ut-
ländska banker.

Riksbanken får även ingå avtal om skyldigheter och rättigheter som an-

knyter till de insättningar som anges i första stycket.

8 kap.

1 §

4

Riksbanken skall ta emot betalningar till och göra utbetalningar för

staten.

3

Senaste lydelse av förutvarande 5 § 1991:1504.

4

Senaste lydelse av förutvarande 23 § 1995:969.

background image

3

SFS 1998:1412

Riksbanken får ta emot inlåning från staten.
Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse di-

rekt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska
unionen.

Riksbanken får dock enligt 6 kap. 7 § andra stycket bevilja kredit till sta-

ten under dagen

.

Riksbanken får

också inom ramen för övriga bestämmelser

i denna lag bevilja kredit till och förvärva skuldförbindelse från finansinstitut
som ägs av staten eller annat offentligt organ.

11 kap.

2 §

5

Den särskilda avgiften enligt 1 §

skall svara mot en ränta på under-

skottet för varje dag som uppgår till två gånger den utlåningsränta som Riks-
banken tillämpar vid beviljande av kredit enligt 6 kap. 5 §.

Om det finns särskilda skäl, får avgiften sättas ned helt eller delvis.

3 §

6

Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 9 § att lämna uppgif-

ter eller visa upp handlingar eller som lämnar oriktig uppgift när skyldighe-
ten fullgörs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken. Om ett vite har förelagts med stöd av 6 kap. 9 § fjärde stycket,
får dock inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse av förutvarande 52 § 1995:969.

6

Senaste lydelse av förutvarande 53 § 1997:104.

2*

SFS 1998:1401–1434

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.