SFS 1998:1413 Lag om ändring i lagen (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

981413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1405) om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

i dess lydelse enligt lagen (1998:1405) om ändring i nämnda

lag

dels

att 38 och 41 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 9 § skall utgå,

dels

att nuvarande 4 § skall betecknas 1 kap. 2 §, nuvarande 10 § skall be-

tecknas 7 kap. 1 §, nuvarande 20 § skall betecknas 6 kap. 6 §, nuvarande
29 § skall betecknas 4 kap. 1 §, nuvarande 31 och 32 §§ skall betecknas
1 kap. 3 och 4 §§, nuvarande 33 § skall betecknas 2 kap. 1 §, nuvarande
33 a § skall betecknas 3 kap. 1 §, nuvarande 33 b § skall betecknas 2 kap.
2 §, nuvarande 34 och 35 §§ skall betecknas 9 kap. 1 och 2 §§, nuvarande
39 § skall betecknas 4 kap. 5 §, nuvarande 39 a § skall betecknas 4 kap. 4 §,
nuvarande 40 § skall betecknas 9 kap. 6 §, nuvarande 41 a § skall betecknas
3 kap. 2 §, nuvarande 42 § skall betecknas 6 kap. 3 §, nuvarande 43 § skall
betecknas 2 kap. 3 §, nuvarande 44 § skall betecknas 3 kap. 3 §, nuvarande
45 § skall betecknas 4 kap. 6 §, nuvarande 46 § skall betecknas 4 kap. 2 §,
nuvarande 47–49 §§ skall betecknas 10 kap. 2–4 §§, nuvarande 50 § skall
betecknas 6 kap. 4 §, nuvarande 56 § skall betecknas 11 kap. 5 §,

dels

att de nya 1 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 9 kap. 2 §, 10 kap. 3 § och 11 kap.

5 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 5 §, 2 kap. 4 §

och 9 kap. 4 och 5 §§, av följande lydelse.

1 kap

2 §

Riksbanken har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret för pen-

ningpolitiken. Riksbanken får inom detta ansvarsområde utfärda föreskrifter.

Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast pen-

ningvärde.

Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

1

Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11.

2

Senaste lydelse av

38 § 1996:1021.
41 § 1997:104.

SFS 1998:1413

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1413

5 §

Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av direktionen.

Direktionen kan besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller nå-
gon annan tjänsteman i Riksbanken.

2 kap.

4 §

Fullmäktige får för Riksbankens räkning lämna remissyttranden inom

sitt verksamhetsområde.

6 kap.

6 §

3

Riksbanken får i penningpolitiskt syfte uppställa kassakrav gentemot

finansinstitut.

Med kassakrav avses att viss andel, högst femton procent, av finansinstitu-

tets placeringar eller förbindelser, beräknade på det sätt Riksbanken bestäm-
mer, skall under angiven tid motsvaras av medel som med eller utan ränte-
gottgörelse skall innestå på räkning för institutet i Riksbanken. I den ut-
sträckning Riksbanken bestämmer likställs med sådana medel finans-
institutets inneliggande kassa.

För ett utländskt finansinstitut som har rätt att driva verksamhet från filial

här i landet beräknas kassakravet på filialens placeringar eller förbindelser.

9 kap.

2 §

4

Vid huvudkontoret skall det finnas en revisionsenhet samt de övriga

enheter som Riksbanken beslutar.

Verksamheten vid revisionsenheten leds av fullmäktige, om inte annat föl-

jer av lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Fördelningen av ärenden mellan enheterna skall framgå av den arbetsord-

ning som avses i 4 §.

Revisionsenheten vid Riksbanken utför också revision av Riksdagens för-

valtningskontor, Riksdagens ombudsmän och Riksdagens revisorer enligt re-
visionsplaner som fastställs av respektive myndighet.

4 §

Fullmäktige beslutar om arbetsordning i Riksbanken.

Riksbanken beslutar i övrigt i enskilda fall i frågor som rör anställda och

uppdragstagare hos banken, om inte annat följer av lag eller beslut av riksda-
gen eller av Riksdagens förvaltningskontor.

5 §

Ledamöter i fullmäktige samt sådana anställda och uppdragstagare hos

Riksbanken som Riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav
av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument till Riksbanken. Detsamma gäller ändringar i
innehavet. Anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf gäller dock inte
för ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöter i direk-
tionen.

3

Senaste lydelse av förutvarande 20 § 1992:1619.

4

Senaste lydelse av förutvarande 35 § 1994:1069.

background image

3

SFS 1998:1413

10 kap.

3 §

Riksbanken är bokföringsskyldig och det åligger banken att fullgöra

denna skyldighet på ett sätt som ger erforderlig information för en bedöm-
ning av bankens verksamhet.

Varje år före den 15 februari skall direktionen till riksdagen, Riksdagens

revisorer och fullmäktige avge redovisning för det föregående räkenskaps-
året. Fullmäktige skall till riksdagen och Riksdagens revisorer lämna förslag
till disposition av Riksbankens vinst. Redovisningen skall omfatta resultat-
räkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och en redogörelse för pen-
ning- och valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och
effektivt betalningsväsende.

11 kap.

5 §

5

Riksbankens beslut enligt denna lag får överklagas endast i den ut-

sträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagande
av administrativa beslut av Riksdagens förvaltningskontor och myndigheter.
Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av direk-
tionen från hans anställning regleras i 2 kap. 2 §.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse av förutvarande 56 § 1989:189.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.