SFS 2023:214 Lag om ändring i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank

SFS2023-214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 16 § lagen (2022:1568) om
Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

8 kap.
16 §
Riksbanken har rätt till kompensation för belopp, motsvarande
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200), som hänför sig till
verksamheten.

Första stycket gäller inte om den ingående skatten omfattas av

begränsningar i avdragsrätten enligt 13 kap. 16 § eller någon av 13 kap.
18–27 §§ mervärdesskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.

SFS

2023:214

Publicerad
den

3 maj 2023

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.