SFS 1999:1258 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

991258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöterna i di-

rektionen skall till riksdagen skriftligen anmäla

1. innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. innehav av andel i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening utom

bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person,

3. ägande, helt eller delvis, av näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § inkomst-

skattelagen (1999:1229),

4. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som lämnas under den tid som omfattas av upp-
draget i fullmäktige eller anställningen i direktionen, och

5. krediter eller andra skulder samt villkoren för dessa.
Anmälan av tillgångar och avtal enligt första stycket 2–4 behöver inte gö-

ras om dessa tillsammans understiger ett marknadsvärde på 500 000 kronor.
Detsamma gäller krediter och andra skulder enligt första stycket 5 om dessa
tillsammans understiger 500 000 kronor.

Anmälan enligt första stycket skall göras när uppdraget eller anställningen

påbörjas. Behöver enligt andra stycket tillgångar och avtal eller krediter och
andra skulder inte anmälas vid denna tidpunkt skall anmälan ske senast inom
fyra veckor från det att den i andra stycket angivna gränsen uppnåtts.

Anmälan skall därefter göras av förändring som innebär att
1. tillgång som avses i första stycket 1 förvärvas,
2. det sammanlagda värdet av tillgångar och avtal enligt första stycket 2–4

eller det sammanlagda beloppet av krediter och andra skulder enligt första
stycket 5 förändrats med mer än 100 000 kronor sedan anmälan senast gjor-
des, under förutsättning att det sammanlagda värdet eller beloppet efter för-
ändringen inte understiger 500 000 kronor eller

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 1999:1258

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1258

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

3. villkorsändring sker beträffande krediter och andra skulder som har an-

mälts.

Anmälan av sådana förändringar som avses i fjärde stycket skall göras se-

nast fyra veckor från det att förändringen inträffade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.