SFS 2010:635 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

100635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

2

Sedlar får ges ut med valörerna tjugo, femtio, etthundra, tvåhundra,

femhundra och ettusen kronor.

Mynt får ges ut med valörerna en krona, två kronor, fem kronor och tio

kronor.

Dessutom får minnes- och jubileumsmynt med andra valörer ges ut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2009/10:RB5, bet. 2009/10:FiU28, rskr. 2009/10:313.

2 Senaste lydelse 1998:1412.

SFS 2010:635

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.