SFS 2010:1815 Lag ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

101815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels att 9 kap. 2, 2 a och 4 §§ samt 10 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 1 a §, av följande

lydelse,

dels att 10 kap. 1 a § ska upphöra att gälla.

9 kap.

1 a §

Direktionen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs

effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rätt-
visande sätt samt att Riksbanken hushållar väl med statens medel.

Direktionen ska säkerställa att det vid Riksbanken finns en intern styrning

och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att Riks-

banken med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av första stycket. I
denna process ska ingå momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning
och dokumentation.

2 §

3

I Riksbanken ska det finnas en revisionsfunktion som leds av full-

mäktige.

Fullmäktiges revision ska vara inriktad på frågor som ligger inom full-

mäktiges ansvarsområde.

I Riksbanken ska det också finnas en internrevision. Direktionen ska be-

sluta om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

2 a §

4

Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker själv-

ständigt granska om direktionens interna styrning och kontroll är utformad
så att Riksbanken med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 9 kap.
1 a § första stycket.

1 Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9, rskr. 2010/11:51.

2 Senaste lydelse av 10 kap. 1 a § 2006:1001.

3 Senaste lydelse 2002:1030.

4 Senaste lydelse 2002:1030.

SFS 2010:1815

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1815

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision och intern-

revisorer.

4 §

5

Fullmäktige beslutar om arbetsordning i Riksbanken.

Direktionen ska besluta om verksamhetsplan för Riksbanken.
Riksbanken beslutar i övrigt i enskilda fall i frågor som rör anställda och

uppdragstagare hos banken, om inte annat följer av lag eller beslut av riks-
dagen eller av riksdagsförvaltningen.

10 kap.

3 §

6

Riksbanken är bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten ska full-

göras i enlighet med god redovisningssed. Därvid ska i tillämpliga delar Eu-
ropeiska centralbankens riktlinje om den rättsliga ramen för redovisning och
finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet tillämpas.

Varje år före den 22 februari ska direktionen till riksdagen, Riksrevisionen

och fullmäktige lämna en årsredovisning för det föregående räkenskapsåret.
Fullmäktige ska till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till disposi-
tion av Riksbankens vinst.

Årsredovisningen ska omfatta en resultaträkning, en balansräkning och en

förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för
penning- och valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert
och effektivt betalningsväsende.

I årsredovisningen ska direktionen lämna en bedömning av om den in-

terna styrningen och kontrollen vid Riksbanken är betryggande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i 10 kap. 3 §

fjärde stycket tillämpas första gången för räkenskapsåret 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:427.

6 Senaste lydelse 2006:1001.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.