SFS 2010:2054 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

102054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-

lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från
filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepap-

persinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmän-
na pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen (2000:193)
om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag som har tillstånd att driva försäk-
ringsrörelse här i landet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),
landshypoteksinstitutionen, Svenska skeppshypotekskassan samt utländska
företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen om bank- och finansie-
ringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2004:307.

SFS 2010:2054

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.