SFS 2011:193 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

110193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs att 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

Efter anmodan av Riksbanken skall ett finansinstitut eller annat företag

som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de upp-
gifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,
2. övervaka betalningssystemets stabilitet.
Efter anmodan av Riksbanken ska också svenska utgivare av värdepapper

till Riksbanken lämna de uppgifter om emitterade värdepapper som Riks-
banken anser nödvändiga för de ändamål som anges i första stycket.

Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med ut-

ländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är
skyldig att till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för
Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställ-
ningen.

Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten en-

ligt första, andra och tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2009/10:RB6, bet. 2010/11:FiU16, rskr. 2010/11:172.

SFS 2011:193

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.