SFS 2011:754 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

110754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank

3 ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 a §, av följande lydelse.

4 kap.

4 a §

Om Riksbanken får kännedom om en sådan kritisk situation som

avses i 10 kap. 9 § andra stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar, ska Riksbanken omgående underrätta berörda myn-
digheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt artikel 125
och 126 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14
juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (om-
arbetning)

4, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2010/78/EU

5.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:110, bet. 2010/11:FiU40, rskr. 2010/11:273.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätt-
ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditin-
stitut (omarbetning), (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201, Celex 32006L0049), senast änd-
rade genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november
2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG,
2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och
2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europe-
iska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten), (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Lagen omtryckt 1999:19.

4 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010 L 0078).

SFS 2011:754

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.