Lag (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

SFS nr:    

2022:1746
 Departement/myndighet:    Finansdepartementet 
   Utfärdad:    2022-12-08 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


/Träder i kraft I:2023-01-01/  1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens syfte

1 §   Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets  förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en  paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), i denna  lag kallad EU-förordningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU- förordningen.

Behörig myndighet

2 §   Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU- förordningen.

Avgifter

3 §   För att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt  denna lag och EU-förordningen ska de företag som står under  inspektionens tillsyn betala årliga avgifter. 

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av  ansökningar och anmälningar enligt EU-förordningen.

Beslut om AIF-förvaltares möjligheter att tillhandahålla en   PEPP-produkt i ett annat land inom EES

4 §   Om Finansinspektionen anser att det inte finns  förutsättningar för att till behörig myndighet i ett annat  land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) lämna  över de uppgifter som en svensk AIF-förvaltare har gett in  enligt artikel 15.1 i EU-förordningen för att få  tillhandahålla en PEPP-produkt i det landet, ska inspektionen  meddela beslut om det inom den tidsfrist som anges i artikel  15.2 andra stycket i förordningen.

Tystnadsplikt

5 §   Den som är eller har varit knuten till ett svenskt PEPP- sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt  förvaringsinstitut som anställd eller uppdragstagare, får inte  obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i  anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon  annans personliga förhållanden. 

Inte heller får han eller hon obehörigen röja uppgifter i en  anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en  bestämmelse som Finansinspektionen utövar tillsyn över enligt  denna lag, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den  utpekade personens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna  i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsskyldighet

6 §   Ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör och ett  förvaringsinstitut som avses i 5 § är skyldiga att lämna ut  uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det  under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i  brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av  åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på  framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol,  eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en  europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan  dröjsmål och i elektronisk form.

Meddelandeförbud

7 §   Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter  enligt 6 § får besluta att PEPP-sparinstitutet, PEPP- distributören eller förvaringsinstitutet samt dess  styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller  för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 6 §  eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig  hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och  verkställighet av en europeisk utredningsorder. 

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en  utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla  en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. 

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till  förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är  motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om  rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och  verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock  förbudet tidsbegränsas bara om den stat eller mellanfolkliga  domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska  myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till  detta. 

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet  med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta  att förbudet ska upphöra.

Straff

8 §   Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov  oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 7 §.

Bemyndiganden

9 §   Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som  avses i 3 §.

10 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om kraven för bedömning av kunskap  och kompetens enligt artikel 34.6 i EU-förordningen. 


2 kap. Information till PEPP-kunder

Bestämmelser i EU-förordningen

1 §   I EU-förordningen finns det bestämmelser om information  som PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska lämna till  PEPP-kunder.

Påföljd vid utebliven information

2 §   Om information som enligt EU-förordningen ska framgå av  PEPP-faktablad och marknadsföringsmaterial inte tillhandahålls  på det sätt och i den form som följer av förordningen ska även  marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag för  bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan  information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje  stycket den lagen.

Skadestånd

3 §   Ett PEPP-sparinstitut ska ersätta ren förmögenhetsskada  som institutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en  PEPP-sparare genom att ett PEPP-faktablad innehåller uppgifter  som är felaktiga, vilseledande eller står i strid med  avtalshandlingarna. Detsamma gäller om faktabladet inte har  den form eller det innehåll som krävs enligt artikel 28 i EU- förordningen.

Reklamation och preskription

4 §   Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 3 § ska  underrätta PEPP-sparinstitutet om detta inom skälig tid efter  det att han eller hon märkt eller borde ha märkt att skada har  uppkommit.

Om underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till  skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om talan  inte väcks inom tio år från det att PEPP-spararen har fått del  av PEPP-faktabladet.

Bemyndiganden

5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om 
    1. att PEPP-sparinstitut ska förse PEPP-sparare med  ytterligare prognoser för pensionsförmåner och om innehållet i  sådana prognoser, och
    2. på vilket språk ett PEPP-faktablad enligt artikel 26 i EU- förordningen ska upprättas.


3 kap. Ingående av ett avtal om och inbetalningar till ett   PEPP-sparande

När ett avtal om PEPP-sparande får ingås

1 §   Ett avtal om sparande i en PEPP-produkt får inte ingås  före 18 års ålder. Ett avtal får inte heller ingås efter  59 års ålder.

Inbetalningar till ett PEPP-sparande

2 §   Inbetalningar till ett PEPP-sparande ska göras under en  period om minst fem år. Under de första fem åren får de årliga  inbetalningarna inte understiga 0,05 prisbasbelopp enligt  2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

De sammanlagda inbetalningarna under ett år får inte överstiga  tre prisbasbelopp. 

Dröjsmål med inbetalningar

3 §   Om inbetalningar till ett PEPP-sparande inte sker i rätt  tid och ett sådant dröjsmål inte är av ringa betydelse, får  PEPP-sparinstitutet säga upp sparandet för upphörande eller  begränsning av ansvaret i enlighet med villkoren i PEPP- avtalet.


4 kap. Utbetalningar från och inlösen av ett PEPP-sparande

Utbetalning av PEPP-pensionsförmåner

1 §   PEPP-pensionsförmåner får inte betalas ut före den månad  då PEPP-spararen fyller 65 år.

Inlösen av ett PEPP-sparande

2 §   En PEPP-sparare får lösa in sitt PEPP-sparande, om det  totala värdet av sparandet inte överstiger ett prisbasbelopp  enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

En PEPP-sparare får även i andra fall lösa in sitt PEPP- sparande, om han eller hon är på obestånd och de ekonomiska  problemen kan avhjälpas varaktigt genom inlösen eller om det  finns andra synnerliga skäl. 

Inlösen ska avse hela sparandet. 

En begäran om inlösen ska prövas av PEPP-sparinstitutet.

Återbetalning vid bodelning

3 §   Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte att spararens  tillgodohavande återbetalas enligt 13 kap. 4 §  äktenskapsbalken.


5 kap. Byte av PEPP-sparinstitut

Rätt till byte

1 §   En PEPP-sparare får byta PEPP-sparinstitut på de sätt som  anges i artiklarna 52-55 i EU-förordningen.

Formkrav vid byte

2 §   En begäran om byte av PEPP-sparinstitut ska vara  egenhändigt undertecknad av PEPP-spararen. Om begäran ges in  elektroniskt ska den skrivas under med en sådan avancerad  elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av  den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda  tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden  och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga  lydelsen. 

Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska ge spararen en kopia av  en godtagen begäran om byte.


6 kap. En PEPP-sparares förfoganden över sparandet

Rätten att göra, ändra och återkalla ett  förmånstagarförordnande

1 §   En PEPP-sparare har rätt att själv förfoga över sitt PEPP- sparande genom ett förmånstagarförordnande. Ett sådant  förordnande gäller för sparandet vid spararens död.

Det som sägs i 13 kap. 2 och 3 §§ ärvdabalken om ett  testamentes ogiltighet gäller också i fråga om ett  förmånstagarförordnande.

För ett förmånstagarförordnande till den som inte är född  eller avlad när förordnandet ska tillämpas första gången  gäller lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån  för ofödda.

2 §   En PEPP-sparare får ändra eller återkalla ett  förmånstagarförordnande. Detta gäller dock inte om spararen  gentemot förmånstagaren har utlovat att förordnandet ska stå  fast (oåterkalleligt förmånstagarförordnande).

Formkrav för ett förmånstagarförordnande

3 §   Ett förmånstagarförordnande och en återkallelse eller  ändring av ett sådant förordnande ska för att vara gällande  göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till PEPP- sparinstitutet.

Ett förmånstagarförordnande kan också göras genom att det tas  in i PEPP-avtalet. Ett sådant förordnande förlorar sin verkan  om ett nytt förordnande görs enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller också ett villkor enligt  7 kap. 2 § 5 äktenskapsbalken om att PEPP-förmåner ska vara  förmånstagarens enskilda egendom och en återkallelse eller  ändring av sådant villkor.

Tolkning av ett förmånstagarförordnande

4 §   Vid tolkning av ett förmånstagarförordnande gäller 5 och  6 §§ om inte annat med hänsyn till omständigheterna får anses  framgå av förordnandet. 

5 §   Kan ett förmånstagarförordnande inte verkställas i fråga  om en viss förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för  dennes avkomlingar, om de i fråga om arv efter PEPP-spararen  hade haft rätt att träda i förmånstagarens ställe. Om sådana  avkomlingar saknas men det finns andra förmånstagare,  tillfaller hela PEPP-sparandet dem.

6 §   Om en PEPP-sparare utan att namnge förmånstagaren använt  någon av nedan angivna beteckningar, anses detta innebära  följande:
    1. Med make avses den som är gift med PEPP-spararen när  förordnandet tillämpas. Om det pågår mål om äktenskapsskillnad  mellan makarna, gäller inte förordnandet.
    2. Med registrerad partner avses den som är registrerad  partner med PEPP-spararen när förordnandet tillämpas. Om det  pågår mål om upplösning av partnerskapet, gäller inte  förordnandet.
    3. Med sambo avses den som är sambo med PEPP-spararen när  förordnandet tillämpas.
    4. Med barn avses PEPP-spararens bröstarvingar, med fördelning  av PEPP-sparandet efter vad som gäller i fråga om arvsrätt  efter spararen.
    5. Med make och barn avses att PEPP-spararens make är  förmånstagare till halva PEPP-sparandet och spararens  bröstarvingar till återstoden. Om spararen efterlämnar bara  make eller bara bröstarvingar, tillfaller hela sparandet maken  eller bröstarvingarna.
    6. Med arvingar avses de som har arvsrätt efter PEPP-spararen,  med fördelning av PEPP-sparandet efter vad som gäller för  arvsrätten.

Ett förmånstagarförordnandes verkan mot dödsbodelägare

7 §   Om en förmånstagare är insatt, ska PEPP-förmåner som  utfaller efter en PEPP-sparares död inte ingå i spararens  kvarlåtenskap.

I 7 kap. finns bestämmelser om ett förmånstagarförordnandes  verkan mot PEPP-spararens borgenärer.

Jämkning av ett förmånstagarförordnande

8 §   Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande skulle  leda till ett resultat som är oskäligt mot en make eller  bröstarvinge efter PEPP-spararen, kan förordnandet jämkas så  att PEPP-förmånerna helt eller delvis tillfaller maken eller  bröstarvingen. Vid prövningen ska man särskilt beakta skälen  för förordnandet samt förmånstagarens och makens eller  bröstarvingens ekonomiska förhållanden.

Om en PEPP-sparares dödsfall har inträffat sedan det har dömts  till äktenskapsskillnad mellan PEPP-spararen och spararens  make eller sedan talan om äktenskapsskillnad väckts men innan  bodelning har förrättats, gäller i stället följande. Om maken  vid bodelningen inte kan få ut sin andel därför att PEPP- förmånerna tillfaller någon annan som förmånstagare, är  förmånstagaren skyldig att avstå det som fattas.

Den som vill begära jämkning ska väcka talan mot  förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning efter  PEPP-spararen avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks  inte talan inom denna tid, är rätten till jämkning förlorad.

En förmånstagares förfoganderätt

9 §   Innan förmånstagarens rätt har inträtt får han eller hon  inte genom överlåtelse, pantsättning eller på annat sätt  förfoga över den rätt som förordnandet medför.

Efter en PEPP-sparares dödsfall får en förmånstagare inte göra  inbetalningar till PEPP-kontot, ändra vad som bestämts i PEPP- avtalet om utbetalningarnas storlek och utbetalningstid eller  själv förordna förmånstagare.

Om flera samtidigt är förmånstagare får ändring av  investeringsalternativ eller byte av PEPP-sparinstitut göras  bara med samtliga förmånstagares samtycke.

En PEPP-sparares rätt att förfoga över PEPP-sparandet på annat  sätt än genom ett förmånstagarförordnande

10 §   En PEPP-sparare har rätt att förfoga över PEPP-sparandet  genom överlåtelse, pantsättning eller på annat sätt än genom  förmånstagarförordnande. 

Om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande gäller för  sparandet, ska spararen anses ha utfäst sig att inte utan  förmånstagarens samtycke förfoga över sparandet på ett sätt  som inskränker dennes rätt.

Verkan av ett förfogande till förmån för flera

11 §   Om en PEPP-sparare genom överlåtelse, pantsättning eller  oåterkalleligt förmånstagarförordnande förfogar över PEPP- sparandet till förmån för flera, gäller ett tidigare  förfogande framför ett senare. Ett senare förfogande gäller  dock framför ett tidigare, om meddelande om det senare  förfogandet kommer in till PEPP-sparinstitutet först och den  till vars förmån förfogandet skett då är i god tro. 

När ett förmånstagarförordnande förfaller vid en överlåtelse

12 §   Om PEPP-sparandet överlåts förfaller ett tidigare  förmånstagarförordnande som inte är oåterkalleligt, om inte  annat har avtalats eller får anses förutsatt vid överlåtelsen.

En pantsättning av sparandet medför inte att ett  förmånstagarförordnande förfaller.

En panthavares rätt

13 §   Om PEPP-sparandet pantsätts får panthavaren rätt att få  så mycket av utfallande PEPP-förmåner som svarar mot  pantfordringen. Detta gäller även om pantfordringen inte är  förfallen till betalning.

En panthavare får under de förutsättningar som anges i 4 kap.  2 § första stycket också kräva inlösen av ett PEPP-sparande.  Inlösen får dock ske bara om panthavaren har underrättat PEPP- spararen och denne inte inom två månader har återlöst panten  genom att betala det belopp som panthavaren kan få ut från  PEPP-sparinstitutet.

Ett förbehåll om rätt att göra panträtten gällande på annat  sätt är ogiltigt mot PEPP-spararen.

Förlust av rätten till ett PEPP-sparande

14 §   Om någon genom brott som avses i 15 kap. ärvdabalken har  dödat PEPP-spararen eller en förmånstagare, eller medverkat  till sådant brott, gäller det som föreskrivs där om förlust av  rätt att ta arv eller testamente beträffande rätten till PEPP- sparandet och PEPP-förmånerna.

En makes rätt till ett PEPP-sparande till följd av bodelning

15 §   Om rätten till ett PEPP-sparande vid bodelning har  fördelats till en PEPP-sparares make, gäller bestämmelserna i  9 § andra stycket om förmånstagare för maken.


7 kap. Förhållandet till PEPP-spararens borgenärer

1 §   Ett PEPP-sparande och förmåner som betalas ut från det får  tas i anspråk för PEPP-spararens och någon annan berättigads  skulder i enlighet med detta kapitel och lagstiftningen i  övrigt.

Verkan av förmånstagarförordnande m.m.

2 §   Ett PEPP-sparande eller PEPP-förmåner som tillfaller en  förmånstagare till följd av ett förordnande som har kunnat  återkallas får tas i anspråk för PEPP-spararens skulder, om  fordringen har uppkommit innan förmåner har börjat betalas ut  och inte kan betalas ur spararens förmögenhet eller  kvarlåtenskap.

Ett PEPP-sparande eller PEPP-förmåner som tillfaller en  förvärvare, panthavare eller en förmånstagare till följd av  ett oåterkalleligt förordnande får inte tas i anspråk för  PEPP-spararens skulder efter det att ett meddelande om  förfogandet har kommit in till PEPP-sparinstitutet. 

Ett PEPP-sparande eller PEPP-förmåner som tillfaller en  förmånstagare får aldrig tas i anspråk för PEPP-spararens  skulder, om ansökan görs mer än tre år från det att  förmånstagarens rätt inträdde.

Utmätning av ett PEPP-sparande för spararens skulder

3 §   Innan PEPP-pensionsförmåner har börjat betalas ut får ett  PEPP-sparande utmätas för PEPP-spararens skulder bara i den  mån det under något av de senaste tio åren har betalats in  belopp som är mer än dubbelt så stort som genomsnittet av de  årliga inbetalningar som har gjorts under den tiden eller den  kortare tid under vilken sparandet pågått. 

Om prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§  socialförsäkringsbalken har ändrats efter inbetalningen,  ändras det belopp som får utmätas i proportion till ändringen  av prisbasbeloppet.

4 §   Sedan PEPP-pensionsförmåner har börjat betalas ut får ett  PEPP-sparande och PEPP-förmåner som utfaller från det inte  utmätas för PEPP-spararens skulder i den mån förmånerna  tillfaller någon som själv behöver dessa för sin försörjning  eller för en underhållsskyldighet. Om PEPP-förmånerna  tillfaller någon annan än PEPP-spararen, gäller dock detta  förbud bara om spararen har försörjt eller varit skyldig att  försörja den berättigade. När PEPP-förmånerna betalas ut i  form av livränta, gäller förbudet bara rätten till livräntan.

Ett sammanlagt belopp som motsvarar sex gånger det  prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken  som gäller för dödsåret ska, från vad som efter en PEPP- sparares död på grund av förmånstagarförordnande tillfaller  spararens make eller spararens eller makens barn som vid  dödsfallet inte fyllt 25 år, för varje berättigad alltid  undantas från utmätning. Detta gäller även för en sparares  sambo eller sådan sambos barn. 

Återkrav vid en PEPP-sparares konkurs m.m.

5 §   Om PEPP-spararen eller dödsboet efter denne försätts i  konkurs och spararen senare än tre år före den fristdag som  anges i 4 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) har gjort  inbetalningar till PEPP-sparandet med belopp som vid  betalningstillfället inte stod i skäligt förhållande till  spararens villkor, får konkursboet av tillgodohavandet hos  PEPP-sparinstitutet kräva åter vad spararen har betalat för  mycket. Om spararen eller en panthavare inte har lämnat sitt  samtycke till återbetalningen, ska konkursboet för prövning av  dess rätt väcka talan mot denne. Vid en sådan talan tillämpas  4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen.

Om PEPP-förmånerna har betalats ut, är den som har tagit emot  beloppet skyldig att till konkursboet betala tillbaka det  belopp som konkursboet annars hade kunnat kräva av PEPP- sparinstitutet. Om beloppet har mottagits av en förmånstagare,  gäller detta dock bara om utbetalningen har skett senare än  sex månader före fristdagen. Återbetalningsskyldigheten kan  jämkas om det finns synnerliga skäl. Också vid en talan mot  den som har uppburit PEPP-förmånerna tillämpas 4 kap. 19 och  20 §§ konkurslagen.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om  planförhandling vid företagsrekonstruktion. Vid en talan med  anledning av planförhandling tillämpas 5 kap. 2 och 3 §§ lagen  (2022:964) om företagsrekonstruktion.

Krav enligt denna paragraf får inte göras gällande till  nackdel för förmånstagare med oåterkalleligt förordnande.

Utmätning av ett PEPP-sparande för den berättigades skulder

6 §   Sedan PEPP-pensionsförmåner har börjat betalas ut får ett  PEPP-sparande och PEPP-förmåner som utfaller från det inte  utmätas för den berättigades skulder utom i de fall som  framgår av 4 §.

Trots det som sägs i 4 § får PEPP-förmåner som inte hålls  avskilda efter utbetalningen utmätas för den berättigades  skulder. När två år har gått från det att beloppet skulle  betalas, får också det som hålls avskilt utmätas till den del  beloppet inte behövs för den berättigades försörjning eller  för att fullgöra en underhållsskyldighet som denne har.

Om det har skett ett byte av PEPP-sparinstitut

7 §   Vid tillämpning av bestämmelserna i 1-6 §§ ska, om det har  skett ett byte av PEPP-sparinstitut enligt artikel 53 i EU- förordningen, en överföring av motsvarande belopp eller  faktiska tillgångar från ett PEPP-konto hos det överförande  sparinstitutet till ett PEPP-konto hos det mottagande  sparinstitutet inte anses som en inbetalning.

Prövningen av tidpunkten för PEPP-avtalets ingående och den  tid som sparandet har pågått ska ske utifrån det ursprungliga  avtalet.


8 kap. Tillsyn

Tillsynens omfattning

1 §   Finansinspektionen har tillsyn över att PEPP-sparinstitut,  PEPP-distributörer och förvaringsinstitut följer  bestämmelserna i 
    1. EU-förordningen, och
    2. denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Finansinspektionens tillsyn över svenska PEPP-sparinstitut,  PEPP-distributörer och förvaringsinstitut ska inte omfatta  underkonton för andra länder inom EES.

Finansinspektionens tillsyn över utländska PEPP-sparinstitut,  PEPP-distributörer och förvaringsinstitut gäller bara  underkonton för Sverige. 

Begäran om att lämna uppgifter 

2 §   För tillsynen enligt 1 § får Finansinspektionen begära 
    1. att en fysisk eller juridisk person ska tillhandahålla  uppgifter, handlingar eller annat, och 
    2. att den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken ska  inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen  bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning  uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade  tystnadsplikten för advokater.

Platsundersökning 

3 §   Finansinspektionen får när det är nödvändigt för tillsynen  enligt 1 § genomföra en undersökning i verksamhetslokalerna  hos ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör eller ett  förvaringsinstitut. 

Produktingripanden

4 §   Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda  eller begränsa marknadsföringen eller distributionen av en  PEPP-produkt finns i artikel 63 i EU-förordningen.

Bemyndiganden

5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om 
    1. produktingripanden enligt artikel 63 i EU-förordningen, och
    2. information som ett PEPP-sparinstitut ska lämna enligt  artikel 40.1 i EU-förordningen.


9 kap. Ingripanden

Ingripanden mot PEPP-sparinstitut, PEPP-distributörer och  förvaringsinstitut

1 §   Finansinspektionen ska ingripa mot ett PEPP-sparinstitut  som
    1. har åsidosatt sina skyldigheter enligt någon av artiklarna  18-48, 50,   52-56, 59 och 60 i EU-förordningen,
    2. inte har 
    - följt villkoren för in- och utbetalningar i 3 och 4 kap., 
    - uppfyllt formkraven för byte i 5 kap., 
    - följt en begäran enligt 8 kap. 2 §, eller 
    - gett tillträde till verksamhetslokaler enligt 8 kap. 3 §, 
    3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt föreskrifter som  meddelats med stöd av lagen, eller
    4. har tillhandahållit eller distribuerat en PEPP-produkt som  inte är registrerad enligt artikel 5.1 i EU-förordningen eller  har erhållit en sådan registrering genom att lämna falska  uppgifter eller på annat otillbörligt sätt.

2 §   Finansinspektionen ska ingripa mot en PEPP-distributör som
    1. har åsidosatt sina skyldigheter enligt någon av  artiklarna 22-26, 29, 33, 34 och 50 i EU-förordningen, 
    2. inte har följt en begäran enligt 8 kap. 2 § eller inte har  gett tillträde till verksamhetslokaler enligt 8 kap. 3 §,
    3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt föreskrifter som  meddelats med stöd av lagen, eller
    4. har distribuerat en PEPP-produkt som inte är registrerad  enligt artikel 5.1 i EU-förordningen.

3 §   Finansinspektionen ska ingripa mot ett förvaringsinstitut  som
    1. inte har fullgjort sina övervakningsplikter enligt  artikel 48 i   EU-förordningen, eller
    2. inte har följt en begäran enligt 8 kap. 2 § eller inte har  gett tillträde till verksamhetslokaler enligt 8 kap. 3 §.

4 §   Ett ingripande enligt 1, 2 eller 3 § mot ett svenskt PEPP- sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt  förvaringsinstitut sker genom beslut om 
    1. föreläggande att inom viss tid vidta en viss åtgärd eller  upphöra med ett visst agerande, eller
    2. anmärkning.

Ett ingripande får inte ske om överträdelsen omfattas av ett  föreläggande som har förenats med vite och en ansökan om  utdömande av vitet har gjorts.

I 22 § finns bestämmelser om ingripanden mot utländska PEPP- sparinstitut, PEPP-distributörer och förvaringsinstitut. 

5 §   Om ett beslut om anmärkning enligt 4 § första stycket 2  har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som har  gjort sig skyldig till överträdelsen ska betala en  sanktionsavgift.

6 §   I artikel 8 i EU-förordningen finns bestämmelser om  avregistrering av en PEPP-produkt vid bland annat allvarliga  eller systematiska överträdelser av förordningen.

Vid andra överträdelser av EU-förordningen gäller  bestämmelserna om ingripanden i denna lag.

Ingripanden mot vissa företrädare för svenska PEPP- sparinstitut,   PEPP-distributörer och förvaringsinstitut

7 §   Om ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP- distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut har åsidosatt  sina skyldigheter i ett fall som anges i 1, 2 eller 3 §, ska  Finansinspektionen ingripa mot den som ingår i dess styrelse  eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för  någon av dem. Ett sådant ingripande sker genom en eller båda  av följande sanktioner:
    1. beslut att den fysiska personen under en viss tid, lägst  tre och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller  verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i  ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör eller ett  förvaringsinstitut, eller 
    2. beslut om sanktionsavgift. 

Ett ingripande enligt första stycket får ske bara om  överträdelsen är allvarlig och den fysiska personen i fråga  uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

8 §   Frågor om ingripande mot fysiska personer enligt 7 § tas  upp av Finansinspektionen genom ett sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen  föreläggs att inom en viss tid godkänna en sanktion som är  bestämd till tid eller belopp.

När ett sanktionsföreläggande har godkänts, gäller det som ett  domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som  görs efter den tid som angetts i sanktionsföreläggandet är  utan verkan. 

9 §   Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om 
    1. den fysiska person som föreläggandet avser, 
    2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att  känneteckna den, 
    3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och 
    4. den sanktion som föreläggs personen.

Sanktionsföreläggandet ska också innehålla en upplysning om  att ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om  sanktionsföreläggandet inte godkänns inom den tid som  Finansinspektionen anger. 

10 §   Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom  angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att  en sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den  förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av  Finansinspektionens beslut om ingripande mot PEPP- sparinstitutet, PEPP-distributören eller förvaringsinstitutet  för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 §   En sanktion som anges i 7 § får beslutas bara om  sanktionsföreläggandet har delgetts den som sanktionen riktas  mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Sanktionsavgifter 

12 §   Sanktionsavgiften för ett PEPP-sparinstitut, en PEPP- distributör som är en juridisk person eller ett  förvaringsinstitut ska som högst fastställas till det högsta  av 
    1. ett belopp som per den 14 augusti 2019 i svenska kronor  motsvarade fem miljoner euro, 
    2. tio procent av PEPP-sparinstitutets, PEPP-distributörens  eller förvaringsinstitutets omsättning närmast föregående  räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande  omsättning på koncernnivå, eller
    3. två gånger den vinst som PEPP-sparinstitutet, PEPP- distributören eller förvaringsinstitutet gjort till följd av  regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än  5 000 kronor. Avgiften får inte bestämmas till ett belopp som  är så stort att PEPP-sparinstitutet därefter inte kan fullgöra  sina åtaganden mot PEPP-spararna.

Om en överträdelse har skett under PEPP-sparinstitutets, PEPP- distributörens eller förvaringsinstitutets första  verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas  eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas när den  högsta sanktionsavgiften ska beräknas.

13 §   Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst  fastställas till det högsta av 
    1. ett belopp som per den 14 augusti 2019 i svenska kronor  motsvarade 700 000 euro, eller 
    2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till  följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

14 §   Sanktionsavgifterna tillfaller staten.

Val av ingripande 

15 §   Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn  till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har  pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta  och potentiella effekter på det finansiella systemet,  överträdelsens inverkan på PEPP-spararnas intressen, skador  som uppstått och graden av ansvar hos den som har begått  överträdelsen.

16 §   Utöver det som anges i 15 § ska det i försvårande  riktning beaktas om den som har begått överträdelsen tidigare  har begått en överträdelse. Vid denna bedömning ska särskild  vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid  som har gått mellan de olika överträdelserna. 

I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått  överträdelsen 
    1. i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har  underlättat Finansinspektionens utredning, och 
    2. snabbt upphört med överträdelsen eller snabbt verkat för  att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller  påtalats av Finansinspektionen. 

17 §   När sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas, ska  särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 15  och 16 §§ samt till den juridiska eller fysiska personens  finansiella ställning och, om det går att bestämma, den vinst  som gjorts till följd av överträdelsen.

18 §   Finansinspektionen får avstå från ingripande, om 
    1. överträdelsen är ringa eller ursäktlig,
    2. den juridiska eller fysiska personen i fråga gör rättelse,
    3. den fysiska personen har verkat för att den juridiska  personen gör rättelse, eller
    4. någon annan myndighet eller något annat organ har vidtagit  åtgärder mot den juridiska eller fysiska personen och dessa  åtgärder bedöms tillräckliga.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

19 §   En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen  inom 30 dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta  ut avgiften har fått laga kraft eller ett  sanktionsföreläggande har godkänts, eller efter den längre tid  som anges i beslutet eller föreläggandet.

20 §   Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som  anges i 19 §, ska Finansinspektionen lämna avgiften för  indrivning. 

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om  indrivning av statliga fordringar m.m.

21 §   En sanktionsavgift faller bort i den utsträckning  verkställighet inte har skett inom fem år från det att  beslutet eller domen om att ta ut avgiften fick laga kraft  eller sanktionsföreläggandet godkändes.

Ingripanden mot utländska PEPP-sparinstitut, PEPP- distributörer och förvaringsinstitut

22 §   Ett ingripande enligt 1, 2 eller 3 § mot ett utländskt  PEPP-sparinstitut, en utländsk PEPP-distributör eller ett  utländskt förvaringsinstitut sker genom beslut om föreläggande  att inom viss tid vidta en viss åtgärd eller upphöra med ett  visst agerande.

Finansinspektionen får under de förutsättningar som anges i  artikel 16.3 och 16.4 i EU-förordningen förbjuda ett utländskt  PEPP-sparinstitut eller en utländsk PEPP-distributör att  bedriva PEPP-verksamhet i Sverige.

Vite

23 §   Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med  vite.


10 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och  åtgärder om handläggningen försenas

Rätt att överklaga

1 §   Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande enligt  denna lag får inte överklagas. 

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag  får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Beslut som kan gälla omedelbart

2 §   Finansinspektionen får bestämma att följande beslut ska  gälla omedelbart:
    1. beslut om föreläggande eller förbud enligt 9 kap. 4 §  första stycket 1, 7 § första stycket 1 eller 22 § första  stycket, 
    2. beslut om avregistrering av en PEPP-produkt enligt artikel  8.1 i   EU-förordningen, eller 
    3. beslut om förbud att bedriva PEPP-verksamhet i Sverige  enligt 9 kap. 22 § andra stycket.

Åtgärder om handläggningen försenas

3 §   Om Finansinspektionen i ett ärende om ansökan om  registrering av en PEPP-produkt inte meddelar beslut inom tre  månader från det att en fullständig ansökan gavs in, ska  inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden  får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt  uppehålls. 

4 §   Om Finansinspektionen inte lämnar över de uppgifter som en  AIF-förvaltare har lämnat enligt artikel 15.1 i EU- förordningen för att få tillhandahålla en PEPP-produkt i ett  annat land inom EES inom den tidsfrist som anges i artikel  15.2 andra stycket i förordningen och inte heller inom samma  tid meddelar beslut enligt 1 kap. 4 §, ska inspektionen  underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter  begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

5 §   En begäran om en förklaring som avses i 3 eller 4 § ska  göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs  vid överklagande till kammarrätten.

6 §   Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som  avses i 3 § inom tre månader från det att en förklaring har  lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

Om de uppgifter som avses i 4 § inte har lämnats över inom en  månad från det att en förklaring har lämnats, ska beslut  enligt 1 kap. 4 § anses ha meddelats.
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.