SFS 2023:714 Lag om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

SFS2023-714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

Utfärdad den 23 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förvärv och förvaltning av
vissa kreditavtal.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167

av den 24 november 2021 om kreditförvaltare och kreditförvärvare och om
ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU (kredithanterings-
direktivet).

2 § Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

1 kap. – Inledande bestämmelser
2 kap. – Kreditinstitut och kreditförvärvare
3 kap. – Kreditförvaltare
4 kap. – Skydd för låntagare
5 kap. – Gränsöverskridande kreditförvaltning
6 kap. – Tillsyn och avgifter
7 kap. – Ingripanden
8 kap. – Överklagande

Uttryck i lagen

3 § I denna lag avses med

1. bostadskreditinstitut: ett institut som inte är ett kreditinstitut och som

står under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen (2016:1024) om
verksamhet med bostadskrediter eller av en behörig myndighet i ett annat
land inom EES i enlighet med artikel 35 i direktiv 2014/17/EU när det
bedriver verksamhet i det landet,

2. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. hemland: det land där en kreditförvaltare, en kreditförvärvare, en

representant eller en låntagare har hemvist eller registrerat säte eller, om
aktören enligt sin nationella rätt inte har något registrerat säte, huvudkontor,

4. konsumentkreditinstitut: ett institut som inte är ett kreditinstitut och

som står under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter eller av en behörig myndighet i ett

1 Prop. 2023/24:23, bet. 2023/24:FiU18, rskr 2023/24:33.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167 av den 24 november 2021 om
kreditförvaltare och kreditförvärvare och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU.

SFS

2023:714

Publicerad
den

29 november 2023

background image

2

SFS

2023:714

annat land inom EES i enlighet med artikel 20 i direktiv 2008/48/EG när det
bedriver verksamhet i det landet,

5. kreditförvaltare: en juridisk person med tillstånd att inom ramen för sin

näringsverksamhet inom EES bedriva kreditförvaltning för en kredit-
förvärvares räkning av ett nödlidande kreditavtal,

6. kreditförvaltning: att vidta en eller flera av följande åtgärder när det

gäller ett nödlidande kreditavtal:

a) indrivning av betalning från en låntagare för en kreditförvärvares

räkning,

b) omförhandling av villkor med en låntagare enligt en kreditförvärvares

instruktioner,

c) hantering av en låntagares klagomål, och

d) hantering av information till en låntagare om den fordran som är

förfallen till betalning, om avgifter eller om förändring av ränta,

7. kreditförvärvare: en fysisk eller juridisk person som inte är ett kredit-

institut och som inom ramen för sin näringsverksamhet förvärvar ett nöd-
lidande kreditavtal,

8. kreditinstitut: detsamma som kreditinstitut och utländskt kreditinstitut

enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

9. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet, beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 5 a § lagen om bank- och
finansieringsrörelse, representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av
samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över led-
ningen av företaget,

10. mindre företag: ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och

vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro, eller vars balansomslut-
ning inte överstiger 43 miljoner euro per år,

11. nödlidande kreditavtal: ett kreditavtal som har ingåtts av ett kredit-

institut, eller en kreditgivares rättigheter enligt ett sådant kreditavtal, som
klassificeras som en nödlidande exponering enligt artikel 47a i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013
om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring
av förordning (EU) nr 648/2012,

12. representant: en fysisk eller juridisk person som företräder en kredit-

förvärvare från ett land utanför EES och som har hemvist eller registrerat
säte, eller, om representanten enligt nationell rätt inte har något registrerat
säte, huvudkontor, inom EES,

13. tillhandahållare av kreditförvaltningstjänster: en fysisk eller juridisk

person som för en kreditförvaltares räkning utför kreditförvaltningsverk-
samhet, och

14. värdland: ett annat land inom EES än hemlandet där en kredit-

förvaltare har etablerat en filial eller utför kreditförvaltning.

Lagens tillämpningsområde

4 § Lagen gäller yrkesmässig verksamhet med förvärv och förvaltning av
ett nödlidande kreditavtal som har ingåtts mellan ett kreditinstitut inom EES
och en låntagare.

5 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller denna lag i
tillämpliga delar.

Bestämmelser som gäller för verksamhet som bedrivs genom filial finns i

lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

background image

3

SFS

2023:714

6 § För verksamhet som bedrivs av ett kreditinstitut gäller endast 2 kap. 1,
2 och 9 §§ samt 4 kap. 3 §. För verksamhet som bedrivs av ett konsument-
kreditinstitut eller ett bostadskreditinstitut gäller endast 2 kap. 9 § och 4 kap.
3 §.

Lagen gäller inte för förvaltning som utförs av ett företag som har till-

stånd eller har registrerats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagen gäller inte heller för verksamhet i ett annat EES-land än Sverige

som motsvarar verksamhet enligt andra stycket eller för verksamhet som
bedrivs av ett investeringsbolag som har auktoriserats i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om
samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Lagen gäller dock om
investeringsbolaget har utsett ett förvaltningsbolag enligt det direktivet för
den fond som det förvaltar.

7 § Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av en advokat.

8 § Bestämmelser om inkassoverksamhet finns i inkassolagen (1974:182).

Ytterligare bestämmelser som gäller för krediter som har lämnats till en

konsument finns i konsumentkreditlagen (2010:1846).

2 kap. Kreditinstitut och kreditförvärvare
Kreditinstitut

1 § Ett kreditinstitut ska ge kreditförvärvaren nödvändig information om
ett nödlidande kreditavtal och den eventuella säkerhet som har ställts för
kreditavtalets fullgörande innan kreditavtalet överlåts.

2 § Ett kreditinstitut som har överlåtit nödlidande kreditavtal till en
kreditförvärvare ska informera Finansinspektionen om

1. kreditförvärvarens och dess representants identitet och adress,
2. antalet nödlidande kreditavtal som har överlåtits och krediternas

storlek,

3. kreditgivarens sammanlagda kvarstående fordringar enligt de nödli-

dande kreditavtal som har överlåtits,

4. i vilken utsträckning nödlidande kreditavtal med konsumenter har

överlåtits, och

5. vilka slags tillgångar som har använts som säkerhet för de nödlidande

kreditavtalen.

Informationen ska lämnas varje halvår. Finansinspektionen får bestämma

att ett kreditinstitut i stället ska lämna informationen varje kvartal.

Om kreditförvärvarens hemland är ett annat EES-land än Sverige ska

Finansinspektionen så snart som möjligt överlämna informationen till den
behöriga myndigheten i kreditförvärvarens hemland.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den information som ska lämnas enligt 1 och 2 §§.

Kreditförvärvare
En skyldighet att i vissa fall utse en annan aktör
4 § En kreditförvärvare vars hemland är ett EES-land ska utse en kredit-
förvaltare, ett kreditinstitut, ett konsumentkreditinstitut eller ett bostads-
kreditinstitut att bedriva kreditförvaltning, om det nödlidande kreditavtalet

background image

4

SFS

2023:714

har ingåtts med en konsument. Detta krävs dock inte om kreditförvärvaren
är en sådan kredithanterare.

5 § En kreditförvärvare vars hemland inte är ett EES-land ska skriftligen
utse en representant för sig. Representanten ansvarar för kreditförvärvarens
skyldigheter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.

Kreditförvärvaren ska så snart som möjligt informera Finansinspektionen

om sin och representantens identitet och adress.

Kreditförvärvaren ska utse en kreditförvaltare, ett kreditinstitut, ett kon-

sumentkreditinstitut eller ett bostadskreditinstitut att bedriva kreditförvalt-
ning, om det nödlidande kreditavtalet har ingåtts med en fysisk person eller
ett mindre företag. Detta krävs dock inte om representanten är en sådan
kredithanterare.

Kreditförvaltningsavtal

6 § När en kreditförvärvare uppdrar åt en kreditförvaltare att bedriva
kreditförvaltning ska ett skriftligt avtal upprättas. Ett kreditförvaltningsavtal
ska innehålla

1. en detaljerad beskrivning av den kreditförvaltningsverksamhet som ska

utföras,

2. en uppgift om den ersättning som kreditförvaltaren ska få, eller om

sättet för att beräkna ersättningen,

3. en uppgift om i vilken utsträckning kreditförvaltaren får företräda

kreditförvärvaren i förhållande till låntagaren,

4. ett åtagande från parterna att följa tillämplig lagstiftning som reglerar

kreditavtalet,

5. ett åtagande från kreditförvaltaren att behandla låntagarna rättvist och

med omsorg, och

6. ett åtagande från kreditförvaltaren att informera kreditförvärvaren

innan kreditförvaltaren ger någon annan i uppdrag att utföra någon del av
den kreditförvaltning som ska utföras.

Informationsskyldighet

7 § En kreditförvärvare som utser en kreditförvaltare, ett kreditinstitut, ett
konsumentkreditinstitut eller ett bostadskreditinstitut att bedriva kredit-
förvaltning ska informera Finansinspektionen om identiteten på och adres-
sen till kreditförvärvaren och den som har utsetts senast den dag då kredit-
förvaltningen inleds.

Finansinspektionen ska i förekommande fall så snart som möjligt över-

lämna informationen till den behöriga myndigheten i värdlandet, i det EES-
land där krediten beviljades och i kreditförvaltarens hemland.

8 § En kreditförvärvare som har överlåtit nödlidande kreditavtal till en
annan kreditförvärvare ska informera Finansinspektionen om

1. den nya kreditförvärvarens och dess representants identitet och adress,
2. antalet nödlidande kreditavtal som har överlåtits och krediternas

storlek,

3. kreditgivarens sammanlagda kvarstående fordringar enligt de nöd-

lidande kreditavtal som har överlåtits,

4. i vilken utsträckning nödlidande kreditavtal med konsumenter har

överlåtits, och

background image

5

SFS

2023:714

5. vilka slags tillgångar som har använts som säkerhet för de nödlidande

kreditavtalen.

Informationen ska lämnas varje halvår. Finansinspektionen får bestämma

att en kreditförvärvare i stället ska lämna informationen varje kvartal.

Om den nya kreditförvärvarens hemland inte är Sverige ska Finansinspek-

tionen så snart som möjligt överlämna informationen till den behöriga
myndigheten i den nya kreditförvärvarens hemland. Om en kreditförvaltare
har utsetts och dess värdland inte är Sverige ska inspektionen så snart som
möjligt överlämna informationen till den behöriga myndigheten i värdlandet.

9 § Den som har utsetts att bedriva kreditförvaltning ansvarar för att
fullgöra de skyldigheter som kreditförvärvaren har enligt 7 och 8 §§.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den information som ska lämnas enligt 8 §.

3 kap. Kreditförvaltare
Tillståndsplikt

1 § För att få vara kreditförvaltare krävs tillstånd av Finansinspektionen.
Tillstånd kan på ansökan ges till en juridisk person som bedriver närings-
verksamhet och har Sverige som sitt hemland. Om en kreditförvaltare avser
att ta emot och inneha medel från låntagare ska det framgå av ansökan.

Förutsättningar för tillstånd

2 § Tillstånd ska ges om

1. den som ska vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller på

motsvarande sätt företräda företaget, eller vara ersättare för en sådan
befattningshavare, bedöms som lämplig att delta i ledningen av en kredit-
förvaltare,

2. ledningen i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda

en kreditförvaltare,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms som lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över
ledningen av en kreditförvaltare,

4. företaget har inrättat styrformer och interna kontrollmekanismer som

säkerställer att låntagares rättigheter respekteras samt att den lagstiftning
som reglerar kreditavtalet och behandling av personuppgifter följs,

5. företaget tillämpar en policy som säkerställer att reglerna om skydd för

låntagarna och en rättvis och omsorgsfull behandling av dem följs, och

6. företaget har ett förfarande för att hantera låntagares klagomål.
För att en kreditförvaltare ska få ta emot och inneha medel från en

låntagare krävs det dessutom att medlen hålls avskilda hos ett kreditinstitut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om villkor för tillstånd.

Tidsfrister för handläggningen

3 § Finansinspektionen ska bedöma om ansökan är fullständig inom
45 dagar från den dag då ansökan om tillstånd gavs in.

Finansinspektionen ska meddela beslut i tillståndsfrågan inom 90 dagar

från den dag då ansökan var fullständig och ansökningsavgiften var betald.

background image

6

SFS

2023:714

Register

4 § Finansinspektionen ska föra ett register över kreditförvaltare som har
tillstånd enligt denna lag eller som har tillstånd från en behörig myndighet i
ett annat EES-land och bedriver verksamhet i Sverige.

Uppdragsavtal

5 § En kreditförvaltare får uppdra åt en tillhandahållare av kreditför-
valtningstjänster att bedriva kreditförvaltning. Ett uppdragsavtal ska vara
skriftligt och innefatta att tillhandahållaren av kreditförvaltningstjänster åtar
sig att följa tillämplig lagstiftning.

Vid en utkontraktering ansvarar kreditförvaltaren för att
1. kvaliteten på kreditförvaltningsverksamheten och kreditförvaltarens

internkontroll upprätthålls,

2. kreditförvaltarens efterlevnad av kraven för tillstånd inte påverkas och

Finansinspektionens tillsyn av kreditförvaltaren inte försvåras,

3. kreditförvaltaren har tillgång till alla relevanta uppgifter om de utkon-

trakterade tjänsterna, och

4. kreditförvaltaren har den sakkunskap och de resurser som krävs för att

själv kunna bedriva verksamheten när uppdraget upphör.

Kreditförvaltaren får inte utkontraktera samtliga kreditförvaltningsåtgär-

der samtidigt till samma tillhandahållare av kreditförvaltningstjänster.

Ett uppdrag får inte avse verksamheten att ta emot eller inneha medel från

låntagare.

6 § Ett uppdrag till en tillhandahållare av kreditförvaltningstjänster på-
verkar inte kreditförvaltarens skyldigheter enligt denna lag eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen, eller kreditförvaltarens skyldigheter
mot kreditförvärvaren och låntagaren.

7 § Innan ett uppdragsavtal ingås ska kreditförvaltaren informera Finans-
inspektionen och, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten i värdlandet
om utkontrakteringen.

Dokumentationsskyldighet

8 § Kreditförvaltaren ska dokumentera sin kommunikation med kredit-
förvärvaren och låntagaren samt de instruktioner som kreditförvärvaren har
lämnat till kreditförvaltaren. Kreditförvaltaren ska för varje kreditavtal
bevara kreditförvaltningsavtal och dokumentationen i fem år från den dag
då kreditförvaltningsavtalet upphörde att gälla, dock som längst i tio år.

Kreditförvaltaren ska också dokumentera sina instruktioner till tillhanda-

hållaren av kreditförvaltningstjänster. Kreditförvaltaren ska för varje kredit-
avtal bevara uppdragsavtal och dokumentationen i fem år från den dag då
uppdragsavtalet upphörde att gälla, dock som längst i tio år.

4 kap. Skydd för låntagare
Gott bemötande av låntagare

1 § Kreditförvärvare och kreditförvaltare ska i sina kontakter med lån-
tagare agera rättvist och professionellt samt respektera låntagarnas integritet.
De ska ge låntagare saklig, korrekt och tydlig information.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skyldigheterna mot låntagare enligt första stycket.

background image

7

SFS

2023:714

Kreditförvaltares tillämpning av inkassolagen

2 § När en kreditförvaltare bedriver kreditförvaltning enligt denna lag
gäller 4–8, 10 a och 11 §§ inkassolagen (1974:182).

Information vid en ny överlåtelse av kreditavtalet

3 § En kreditförvärvare som har förvärvat ett nödlidande kreditavtal från
en annan kreditförvärvare ska, i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form, ge låntagaren tydlig information om

1. den överlåtelse som har ägt rum och vilket datum den skedde,
2. kreditförvärvarens identitet och kontaktuppgifter,
3. identiteten på och kontaktuppgifterna till den som har utsetts att bedriva

kreditförvaltningen och att den utsedda kreditförvaltaren har tillstånd att
bedriva sådan förvaltning,

4. vart låntagaren kan vända sig för att få mer information från kredit-

förvärvaren eller den som har utsetts att bedriva kreditförvaltningen,

5. hur stor skuld låntagaren har vid den tidpunkt då informationen lämnas,

med uppgift om vad som utgör kapital, ränta och avgifter,

6. att överlåtelsen inte påverkar vilken lagstiftning som är tillämplig på

kreditavtalet och kreditförvaltningen, och

7. namn på och kontaktuppgifter till den behöriga myndigheten i

låntagarens hemland som låntagaren kan anmäla brister till.

Informationen ska lämnas innan någon skuldindrivning sker. Därutöver

ska informationen lämnas på låntagarens begäran. Information enligt första
stycket 5 ska även lämnas vid alla efterföljande kontakter med låntagaren.
Om en ny kreditförvaltare senare utses ska kreditförvärvaren ge låntagaren
information enligt första stycket 3.

Om en kreditförvärvare har utsett en kreditförvaltare, ett kreditinstitut, ett

konsumentkreditinstitut eller ett bostadskreditinstitut att bedriva kredit-
förvaltning ska den som utsetts ge låntagaren informationen.

Låntagarens betalning till kreditförvaltaren

4 § En betalning till en kreditförvaltare som syftar till att helt eller delvis
återbetala låntagarens skuld enligt ett nödlidande kreditavtal gäller mot
kreditförvärvaren.

När en kreditförvaltare tar emot en betalning från en låntagare ska kredit-

förvaltaren i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form lämna
ett kvitto eller motsvarande bevis på utförd betalning till låntagaren.

Klagomål

5 § En kreditförvaltare ska se till att låntagare på ett lämpligt sätt kan
anmäla klagomål mot kreditförvaltaren. Förfarandet för hantering av an-
mälda klagomål ska vara effektivt och kostnadsfritt för låntagaren.

Kreditförvaltaren ska registrera klagomålen och de åtgärder som har

vidtagits för att hantera dem. Kreditförvaltaren ska besvara klagomålen så
snart som möjligt.

5 kap. Gränsöverskridande kreditförvaltning
Kreditförvaltare med tillstånd i Sverige

1 § En kreditförvaltare med tillstånd enligt denna lag som avser att bedriva
verksamhet i ett annat EES-land, ska anmäla detta till Finansinspektionen
innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla upp-
gifter om

background image

8

SFS

2023:714

1. det land där kreditförvaltaren avser att bedriva verksamhet, och om det

är känt för kreditförvaltaren, det EES-land där krediten beviljades,

2. adressen till kreditförvaltarens filial, om en sådan har etablerats i

värdlandet,

3. identiteten på och adressen till tillhandahållaren av kreditförvaltnings-

tjänster, om en sådan har utsetts i värdlandet,

4. identiteten på de personer som ska vara ansvariga för kredit-

förvaltningsverksamheten i värdlandet,

5. de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att verksamheten

kommer att bedrivas i enlighet med tillämplig lagstiftning,

6. det förfarande som har fastställts för efterlevnaden av regelverket om

bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, om kredit-
förvaltaren omfattas av det regelverket i värdlandet,

7. att kreditförvaltaren har möjlighet att kommunicera på värdlandets eller

kreditavtalets språk, och

8. huruvida kreditförvaltarens tillstånd omfattar en rätt att ta emot och

inneha medel från låntagare eller inte.

Om uppgifterna ändras, ska kreditförvaltaren till Finansinspektionen

skriftligen anmäla ändringen.

Finansinspektionens handläggning

2 § Finansinspektionen ska överlämna en anmälan till den behöriga
myndigheten i värdlandet inom 45 dagar från den dag då den var fullständig.
Inspektionen ska så snart som möjligt informera kreditförvaltaren om att så
har skett.

Om Finansinspektionen anser att det inte finns förutsättningar för att

överlämna anmälan, ska inspektionen meddela beslut om det inom 90 dagar
från det att anmälan togs emot.

Om kreditförvaltningen ska avse en kredit som har beviljats i ett annat land

än Sverige eller värdlandet, ska Finansinspektionen inom den tid som anges
i första stycket informera den behöriga myndigheten i det landet om det.

3 § När den behöriga myndigheten i värdlandet har bekräftat mottagandet
av anmälan enligt 2 § ska Finansinspektionen så snart som möjligt informera
kreditförvaltaren om vilken dag detta skedde.

När verksamheten utomlands får påbörjas

4 § Kreditförvaltaren får påbörja eller ändra sin verksamhet i värdlandet
när den behöriga myndigheten där har bekräftat att den mottagit anmälan
enligt 2 §.

Om myndigheten inte har bekräftat mottagandet inom två månader från

den dag då anmälan överlämnades, får verksamheten ändå påbörjas eller
ändras.

Kreditförvaltare med tillstånd i ett annat EES-land

5 § En kreditförvaltare som har tillstånd från en behörig myndighet i ett
annat EES-land får utan tillstånd enligt denna lag bedriva verksamhet som
kreditförvaltare i Sverige genom att inrätta en filial här eller från sitt
hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster här.

Verksamheten får endast avse sådan kreditförvaltning som omfattas av

tillståndet i hemlandet och denna lag.

background image

9

SFS

2023:714

Finansinspektionen ska så snart som möjligt bekräfta mottagandet av en

anmälan om en utländsk kreditförvaltares verksamhet i Sverige som har
överlämnats från en behörig myndighet i kreditförvaltarens hemland.

När verksamheten i Sverige får påbörjas

6 § Den utländska kreditförvaltaren får påbörja eller ändra sin verksamhet
i Sverige när Finansinspektionen har bekräftat att den mottagit en anmälan
om verksamhet här.

Om Finansinspektionen inte har bekräftat mottagandet inom två månader

från den dag då anmälan överlämnades, får verksamheten ändå påbörjas
eller ändras.

6 kap. Tillsyn och avgifter
Finansinspektionens tillsyn

1 § Finansinspektionen har tillsyn över kreditförvaltare som har tillstånd
enligt denna lag och över att bestämmelserna i lagen följs.

Tillsynen över kreditförvaltare omfattar att företagets verksamhet bedrivs

enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten samt de
styrformer, de interna kontrollmekanismer, den policy och de förfaranden
som avses i 3 kap. 2 § första stycket 4–6.

Uppgiftsskyldighet

2 § En kreditförvaltare, kreditförvärvare, representant eller tillhanda-
hållare av kreditförvaltningstjänster eller den som är anställd av en sådan
aktör ska lämna de upplysningar och tillhandahålla det underlag som Finans-
inspektionen begär för sin tillsyn.

Platsundersökning

3 § Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en
undersökning på plats hos en kreditförvaltare, kreditförvärvare, representant
eller tillhandahållare av kreditförvaltningstjänster.

Samarbete och utbyte av information

4 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta
information med behöriga myndigheter i andra EES-länder i den utsträck-
ning som följer av kredithanteringsdirektivet.

Efter en begäran från en behörig myndighet i ett annat EES-land ska

Finansinspektionen, inom ramen för sin befogenhet, lämna eller kontrollera
information som behövs för att den myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn
enligt direktivet. Den myndigheten får också närvara vid en platsunder-
sökning som utförs av Finansinspektionen.

Avgifter till Finansinspektionen

5 § Kreditförvaltare, kreditförvärvare, representanter och tillhandahållare
av kreditförvaltningstjänster ska med årliga avgifter bekosta Finans-
inspektionens verksamhet enligt denna lag.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för ansökningar och anmälningar

enligt denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

background image

10

SFS

2023:714

7 kap. Ingripanden
Ingripande mot brister i tillståndskraven

1 § En kreditförvaltares tillstånd ska återkallas, om kreditförvaltaren

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något

annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat bedriva sådan

verksamhet som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av ett år inte har bedrivit sådan

verksamhet som tillståndet avser,

4. inte längre uppfyller villkoren för tillstånd i 3 kap. 2 §,
5. har förklarat sig avstå från tillståndet,
6. har överlåtit hela sin verksamhet, eller
7. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå

i tvångslikvidation.

Om en kreditförvaltares tillstånd ska återkallas på grund av sådana om-

ständigheter som avses i första stycket 3 eller 5, får Finansinspektionen
innan tillståndet återkallas besluta även om ett annat ingripande mot
kreditförvaltaren.

I fall som avses i första stycket 1–4 får i stället en varning meddelas, om

det är tillräckligt.

2 § Ett beslut om att återkalla en kreditförvaltares tillstånd på grund av att
någon som ingår i ledningen inte uppfyller de krav på lämplighet som anges
i 3 kap. 2 § första stycket 1 får fattas endast om Finansinspektionen först har
beslutat att anmärka på att personen i fråga ingår i ledningen och han eller
hon fortfarande har kvar sin befattning efter en tidsfrist som inspektionen
bestämmer. Tidsfristen får vara högst tre månader.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot, verkställande direktör eller ersättare för någon av dem inte
längre får ha kvar sin befattning. Inspektionen får då förordna en ersättare.
Ersättarens uppdrag gäller till dess att kreditförvaltaren har utsett en ny
person i ersättarens ställe.

Avveckling av verksamheten när tillståndet återkallas

3 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen bestämma hur av-
vecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med ett förbud att fortsätta verk-

samheten.

Ingripande mot överträdelser
Ingripande mot kreditförvaltare
4 § Finansinspektionen ska ingripa mot en kreditförvaltare som har åsido-
satt någon av sina skyldigheter enligt denna lag eller någon annan författning
som reglerar dess verksamhet. Detsamma gäller om en kreditförvaltare inte
har bedrivit sin verksamhet enligt de styrformer, de interna kontroll-
mekanismer, den policy och de förfaranden som avses i 3 kap. 2 § första
stycket 4–6.

Ett ingripande sker genom
1. ett föreläggande att inom en viss tid vidta en viss åtgärd för att komma

till rätta med situationen eller att upphöra med ett visst agerande,

2. ett förbud att verkställa ett visst beslut, eller
3. en anmärkning.

background image

11

SFS

2023:714

Om en överträdelse är allvarlig, ska kreditförvaltarens tillstånd återkallas

eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Ingripande mot kreditförvärvare och representanter

5 § Finansinspektionen ska ingripa mot en kreditförvärvare eller en
representant om kreditförvärvaren eller representanten inte uppfyller kraven
i 2 kap. 4–8 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 10 §
eller brister i sina skyldigheter mot låntagare enligt 4 kap. 1 eller 3 § eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 § andra stycket.

Ett ingripande sker genom
1. ett föreläggande att inom en viss tid vidta en viss åtgärd för att komma

till rätta med situationen eller att upphöra med ett visst agerande,

2. ett förbud att verkställa ett visst beslut, eller
3. en anmärkning.

Ingripande mot personer i ledande ställning

6 § Finansinspektionen ska ingripa mot en person som ingår i en kredit-
förvaltares styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande
sätt företräder kreditförvaltaren, eller är ersättare för någon av dem, om
kreditförvaltaren

1. inte uppfyller kraven i 2 kap. 6 § eller 3 kap. 2 § första stycket 1, 4, 5

eller 6, 5 § eller 7–8 §§,

2. tar emot eller innehar medel från låntagare när detta inte är tillåtet, eller

bryter mot 3 kap. 2 § andra stycket, eller

3. brister i de skyldigheter som en kreditförvaltare har gentemot låntagare

enligt 4 kap. 1 eller 3–5 §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 4 kap. 1 § andra stycket.

7 § Finansinspektionen ska ingripa mot en person som ingår i en kredit-
förvärvares eller dess representants styrelse eller är dess verkställande
direktör eller på motsvarande sätt företräder företaget, eller är ersättare för
någon av dem, om kreditförvärvaren eller representanten inte uppfyller
kraven i 2 kap. 4–8 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
2 kap. 10 § eller brister i sina skyldigheter mot låntagare enligt 4 kap. 1 eller
3 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 § andra
stycket.

8 § Ett ingripande enligt 6 eller 7 § får göras endast om företagets över-
trädelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet har orsakat överträdelsen.

Ett ingripande sker genom en sanktionsavgift.

Val av ingripande

9 § Vid valet av ingripande ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen
är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har
uppstått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen.

Finansinspektionen får avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa eller ursäktlig,
2. företaget gör rättelse eller om personen i ledande ställning har verkat

för att företaget gör rättelse, eller

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot företaget eller den

fysiska personen med anledning av överträdelsen och inspektionen bedömer
att dessa åtgärder är tillräckliga.

background image

12

SFS

2023:714

10 § När ett beslut om ingripande fattas ska det i försvårande riktning
beaktas om företaget tidigare har begått en överträdelse eller den fysiska
personen tidigare har orsakat en sådan överträdelse. Vid denna bedömning
ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som
gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. företaget eller den fysiska personen genom ett aktivt samarbete i

väsentlig utsträckning har underlättat utredningen, och

2. företaget snabbt har upphört med överträdelsen eller den fysiska

personen snabbt har verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den
anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

11 § Finansinspektionen får besluta att en kreditförvaltare ska betala en
sanktionsavgift, om företaget har fått sitt tillstånd återkallat enligt 1 § första
stycket 1, en varning enligt 1 § första stycket 1 och tredje stycket eller en
anmärkning eller varning enligt 4 §.

Finansinspektionen får besluta att en kreditförvärvare eller en repre-

sentant ska betala en sanktionsavgift, om företaget har fått en anmärkning
enligt 5 §.

12 § Sanktionsavgiften för ett företag ska som högst bestämmas till det
högsta av

1. tio procent av företagets omsättning det närmast föregående räken-

skapsåret för den verksamhet i vilken överträdelsen har gjorts,

2. två gånger den vinst som företaget har gjort till följd av överträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. 50 miljoner kronor.
Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.
Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om

uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

13 § Sanktionsavgiften för en fysisk person som avses i 6 eller 7 § ska som
högst bestämmas till det högsta av

1. två gånger den vinst som personen har gjort till följd av överträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

2. 50 miljoner kronor.

14 § När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till
sådana omständigheter som anges i 9 och 10 §§ samt den juridiska eller
fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst
som den juridiska eller fysiska personen har gjort till följd av överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

15 § Ett ingripande av Finansinspektionen mot en fysisk person i ledande
ställning enligt 6–8 §§ sker genom ett sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att personen föreläggs att inom en viss

tid godkänna en sanktionsavgift som är bestämd till belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande

som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som har angetts
i föreläggandet är utan verkan.
16 § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgifter om

background image

13

SFS

2023:714

1. den person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktionsavgift som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att en ansökan om

sanktionsavgift kan komma att lämnas in till domstol, om föreläggandet inte
godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger.

17 § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får
Finansinspektionen ansöka hos domstol om att en sanktionsavgift ska
beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig
att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot
den juridiska personen för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

18 § Ett sanktionsföreläggande enligt 15 § är utan verkan, om föreläg-
gandet inte har delgetts den som det riktas mot inom två år från den tidpunkt
då överträdelsen ägde rum. I ett sådant fall får inte heller någon sanktions-
avgift enligt 17 § första stycket beslutas.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

19 § En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio
dagar från det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften har fått laga
kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller inom den längre tid som
anges i avgörandet eller föreläggandet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

20 § Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 19 §,
ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

21 § En sanktionsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte
har skett inom fem år från det att beslutet eller domen om att ta ut avgiften
fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

Ingripande efter underrättelse

22 § Om en behörig myndighet i ett annat EES-land informerar Finans-
inspektionen om att en kreditförvaltare med tillstånd enligt denna lag i sin
verksamhet i det landet har överträtt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten där, ska Finansinspektionen inom två månader från att informationen
togs emot pröva om det finns skäl att vidta en åtgärd enligt 1, 3, 4 eller 6 §.
Vid valet av sanktion tillämpas 9 och 10 §§.

Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i det andra

landet om vilka åtgärder som vidtas inom de två månaderna. Om inga
åtgärder har vidtagits ska skälen för det anges.

Ingripande mot utländska kreditförvaltare

23 § Om det finns skäl att anta att en kreditförvaltare med tillstånd i ett
annat EES-land har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag eller någon
annan författning som reglerar kreditförvaltarens verksamhet i Sverige, ska

background image

14

SFS

2023:714

Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i det landet och
begära att åtgärder vidtas.

Om kreditförvaltaren trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga

myndighet som Finansinspektionen har informerat inte vidtar rättelse inom
rimlig tid, eller om det behövs ett omedelbart ingripande för skydd av
låntagare, får Finansinspektionen förelägga kreditförvaltaren att fullgöra
sina skyldigheter eller förbjuda kreditförvaltaren att fortsätta verksamheten
i Sverige.

Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i kredit-

förvaltarens hemland om beslutet.

Ingripande mot den som saknar tillstånd

24 § Om någon bedriver verksamhet som omfattas av denna lag utan att
ha rätt till det, ska Finansinspektionen ingripa genom att förelägga den att
upphöra med verksamheten eller genom ett beslut om sanktionsavgift enligt
detta kapitel. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten
ska ske.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får

Finansinspektionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de
upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma
om så är fallet.

Ett föreläggande som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl

företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

25 § Finansinspektionens föreläggande eller förbud enligt denna lag får
förenas med vite.

8 kap. Överklagande
Överklagande av Finansinspektionens beslut

1 § Finansinspektionens beslut enligt 7 kap. 15 § och 24 § andra stycket
får inte överklagas. Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Dröjsmålstalan

2 § Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut i ett ärende om
tillstånd som avses i 3 kap. 1 § inom den tidsfrist som anges i 3 kap. 3 §
andra stycket, ska inspektionen informera sökanden om skälen för detta.
Sökanden får därefter begära en förklaring av domstol att ärendet onödigt
uppehålls.

En begäran om förklaring ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslutet inom tre månader från

det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

3 § Om Finansinspektionen inte lämnar över en anmälan som avses i
5 kap. 2 § till den behöriga myndigheten i värdlandet inom den tidsfrist som
anges där och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt andra
stycket samma paragraf, ska inspektionen informera anmälaren om skälen

background image

15

SFS

2023:714

för detta. Anmälaren får därefter begära en förklaring av domstol att ärendet
onödigt uppehålls.

En begäran om förklaring ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har lämnat över en anmälan inom tre

månader från det att en förklaring har lämnats, ska ett beslut enligt 5 kap.
2 § andra stycket anses ha meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Lagen gäller inte för kreditavtal som har överlåtits före ikraftträdandet.
3. Lagen gäller inte för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

GUNNAR STRÖMMER
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.