SFS 2012:86 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

120086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i pantbankslagen (1995:1000);

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om pantbankslagen

(1995:1000)

dels att 5, 23 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som an-

svarar för uppgifter enligt denna lag.

5 §

Frågan om tillstånd prövas av länsstyrelsen.

Innan en pantbank öppnar ett nytt kontor, ska anmälan göras till läns-

styrelsen.

23 §

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i en pantbank, som medför

att förvärvaren innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna eller
som annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
får ske bara efter tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd ska lämnas, om det inte kan antas att förvärvet kommer att mot-

verka en sund utveckling av företagets verksamhet.

24 §

En pantbank står under tillsyn av länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

SFS 2012:86

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.