SFS 2007:540 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

070540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i pantbankslagen (1995:1000);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § pantbankslagen (1995:1000)

skall ha följande lydelse.

17 §

Försäljning skall ske på offentlig auktion på den ort där pantsätt-

ningen ägt rum, om inte låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten
medger att försäljning sker på annan ort.

Om panten utgörs av finansiella instrument som är upptagna till handel på

en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, skall försäljningen dock ske genom ett värde-
pappersinstitut och till gällande marknadspris.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:540

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.